การวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นครูสอนขับร้องเพลงไทย ของครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ

Authors

  • ลภัสรดา ไววิลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นัฏฐิกา สุนทรธนผล

Keywords:

สุรางค์ ดุริยพันธุ์, อัตลักษณ์, ครูดนตรีไทย, Surang Duriyabhan, Identity, Thai Music Teacher

Abstract

บทคัดย่อ

            ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้มีอัตลักษณ์การขับร้องเพลงไทยที่โดดเด่นเฉพาะตัวมีความชำนาญในการถ่ายทอดกลวิธีการขับร้องที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการบูรณาการเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน ท่านจึงเป็นเสมือนครุศิลปินต้นแบบให้แก่ลูกศิษย์และครูดนตรีไทย ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในเรื่องคุณลักษณะความเป็นครูได้อย่างดียิ่ง และเพื่ออนุรักษ์ความรู้ด้านคีตศิลป์ไทยให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (2) เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ความเป็นครูสอนขับร้องเพลงไทยของครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ ใช้วิธีการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ 6 ขั้นตอน (1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (2) สร้างแบบสัมภาษณ์ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (3) นำแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ (4) สัมภาษณ์ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (5) เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล (6) สรุปและอภิปรายผล

            ผลการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ 2 ประเด็น (1) ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดยพรสวรรค์และสืบทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอันเป็นผลมาจากปัจจัย 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือเชาว์ปัญญา ปัจจัยภายนอก คือ การสนับสนุนจากครอบครัว ท่านเป็นผู้มีศิลปในการถ่ายทอดมีจิตวิญญาณความเป็นครู ตลอดจนปลูกฝังให้ศิษย์มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี (2) ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ เป็นผู้ให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอน มีการพัฒนากลวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่เสมอ โดยใช้หลักการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และยังคงรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนการขับร้องแต่โบราณไว้ครบถ้วนทุกประการ

 

Abstract

            Kru Surang Duriyabhan (National Artist) is the person who has an outstanding identity of Thai traditional singing. She is also specialized in teaching singing techniques which mostly rely on the students by integrating the contents to the modern period which is appropriate to the students today she is considered as a role model of performer teacher for students and Thai music teachers and in order to preserve and in knowledge of Thai traditional singing for next generation. This research aims to 1) study the biography and works of Kru Surang Duriyabhan and 2) analyze the Thai traditional singing of identity of Kru Surang Duriyabhan. This research is using qualitative method consisting of six processes including  which are (1) collecting data from the documents (2) creating the interview form for Kru Surang Duriyabhan (3) validating the interview form by the validators (4) interviewing Kru Surang Duriyabhan (5) arranging and analyzing the data and (6) drawing conclusion and discussion.

            The findings were 1) Kru Surang Duriyabhan is the teacher who is a talented and born to be professional teacher, specialized both theoretically and practically knowledgeable talented by in heritage knowledge from ancestors. She is specialized both theory and practice from two factors consisting of internal factor which is wisdom and external factor which is family supports. She is an art of conveying and the spirit of being a teacher,
as well as cultivating morality and ethics to her students of being a good model and 2) Kru Surang Duriyabhan focuses on student - centred learning management through sequential teaching process by always developing teaching  techniques which are appropriate to students and evaluating according to actual condition and maintaining singing rules and standards from ancient in all aspects.

Downloads

Published

2020-06-29

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article