ดนตรีประกอบพิธีทำขวัญนาคของ ครูชนะ ชำนิราชกิจ

Authors

  • ปราโมทย์ เที่ยงตรง
  • ภัทระ คมขำ

Keywords:

ดนตรี, พิธีทำขวัญนาค, Music, Preordering Buddhist ceremony

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยเล่มนี้เป็นการทำงานวิจัยแบบเชิงคุณภาพ เรื่องดนตรีประกอบพิธีทำขวัญนาคของครูชนะ ชำนิราชกิจ มุ่งเน้นศึกษาความเป็นมาของการประกอบพิธีทำขวัญนาคของครูชนะ ชำนิราชกิจ ตลอดจนบททำขวัญนาคและดนตรีประกอบพิธีทำขวัญนาค ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแบบมีส่วนร่วม พบว่าพิธีทำขวัญนาคเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับประเพณีการบวชที่เป็นที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา จุดมุ่งหมายของการทำขวัญนาคนั้นประการสำคัญคือการสอนให้นาคได้ระลึกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ พบว่าครูชนะ ชำนิราชกิจ ได้รับการถ่ายทอด
การประกอบพิธีการทำขวัญนาคมาจากคุณตารื่นและพระพร ภิรมย์ ในด้านของการขับร้องเพลงไทยได้รับการถ่ายทอดจากคุณแม่ลูกอินทร์
ชำนิราชกิจ ครูชนะ ชำนิราชกิจได้ยึดหลักการประกอบพิธีทำขวัญนาคแบบโบราณ โดยใช้กลวิธีการขับร้องตามแบบแผนของการบรรเลงและขับร้องเพลงไทยตามหลักวิชาการดุริยางคศิลป์ พบบทเพลงสำคัญที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีการทำขวัญนาคแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
เพลงหน้าพาทย์จำนวน 7 เพลงประเภทเพลงสองชั้นจำนวน 11 เพลง และเพลงประเภทอื่นๆจำนวน 2 เพลง ซึ่งมีความสำคัญที่จำเป็นต้องมีการศึกษาและอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาต่อไป

Abstract

This study is qualitative research about music which used in Master Chana Chamnirachakij’s Preordering Buddhist ceremony. The study focuses on the history of Master Chana Chamnirachakij’s Preordering Buddhist ceremony,
Preordering Buddhist ceremony’s script and music which used in Master Chana Chamnirachakij’s Preordering Buddhist ceremony. This study conducted in Participatory Learning method. Research findings showed that preordering Buddhist ceremony relates to ordination ceremony and continually performed. The purpose of this of Preordering Buddhist
ceremony is to teach person about to be ordained as a Buddhist priest (Nak) to remind his parents’ kindness. Moreover, the study showed that Master Chana Chamnirachakij’s Preordering Buddhist ceremony is inherited from grandfather Ruen and Pron, the monk. About Thai song singing skill, Master Chana Chamnirachakij inherits script from his mother, Lookintr Chamnirachakij. Master Chana Chamnirachakij holds to ancient ceremony style by using singing and performing music pattern of arts of playing music theory. Furthermore, this study found that there are 3 kinds of music which used in Master Chana Chamnirachakij’s Preordering Buddhist ceremony; 7 Nah Pat songs, 11 Song Chun songs and 2 other songs. These are very important to study and conserve this knowledge for the new generation to study.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-17

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article