ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิทยานิพนธ์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการออกแบบใน ระดับนานาชาติ

Authors

  • เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

ประกวดผลงานออกแบบในระดับนานาชาติ, ออกแบบนิเทศศิลป์, การออกแบบเลขศิลป์, International Design Competition, Communication Design, Graphic Design

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิทยานิพนธ์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการออกแบบในระดับนานาชาติ HOW International Design Awards 2017 เป็นกรณีศึกษาการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบของนักศึกษาในฐานะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบของนักศึกษา และศึกษาการพัฒนาผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ของนักศึกษาเพื่อไปสู่การประกวดผลงานออกแบบในระดับนานาชาติ รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โดยผลจากการศึกษาพบปัจจัยแห่งความสำเร็จ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านการออกแบบ 2. ปัจจัยด้านทักษะและทัศนคติของผู้ออกแบบ และ 3. ปัจจัยด้านทักษะและทัศนคติของผู้ควบคุมการออกแบบ มากไปกว่านั้นในแต่ละปัจจัยยังมีประเด็นย่อยอีกหลายประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างสรรค์งานออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล

 Abstract

 The study of key success factors of student’s thesis project, that won an award from HOW International Design Competition 2017, was a case study of communication design thesis project that I was an advisor who involved in  The study of key success factors of student’s thesis project, that won an award from HOW International Design Competition 2017, was a case study of communication design thesis project that I was an advisor who involved in participant observation during student’s design process. The objective was to examine student’s design process, to study development of student’s communication design for international design competition, and to analyze contributing factors of the award-winning design work. The findings suggested three key success factors i.e. 1. Design itself 2. Designer’s skill and attitudes and 3. Instructor’s skills and attitudes. In addition, other minor factors also were required to put into consideration in order to create communication design work that met quality of international standard.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-16

Issue

Section

บทความวิชาการ | Academic Article