การจัดการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยระดับนานาชาติ : รายการการแสดงพื้นบ้าน IDA China Shenzhen International Dance Festival 2017

Authors

  • กุลนาถ ชินโคตร ราชภัฏจันทรเกษม

Keywords:

การแข่งขันนาฏศิลป์, นาฏศิลป์นานาชาติ, กลยุทธ์, Dancing Arts Competition, International Dancing Arts, Strategy

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ใช้สำหรับเข้าแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ จากรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน IDA China Shenzhen International Dance  Festival 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ส่งการแสดงระบำโนราไชยรัตน์เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์จากการผสมผสานระหว่างการรำโนราและการรำมวยไชยาเข้าด้วยกัน การแสดงชุดนี้นำมาฝึกซ้อมและเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการ บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ใช้สำหรับเข้าแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ จากรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน IDA China Shenzhen International Dance  Festival 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ส่งการแสดงระบำโนราไชยรัตน์เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์จากการผสมผสานระหว่างการรำโนราและการรำมวยไชยาเข้าด้วยกัน การแสดงชุดนี้นำมาฝึกซ้อมและเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นให้นักศึกษาฝึกการทำงานร่วมกัน  แนวทางการจัดการปฏิบัติที่ควรใช้ทำการแข่งขันนาฏศิลป์ระดับนานาชาติมีหลายประการ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการแข่งขันให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการทำงานร่วมกัน โดยจะต้องวางแผนหลักและแผนสำรองสำหรับการแข่งขันในต่างประเทศ เลือกการแสดงให้เหมาะสมกับรายการและศักยภาพของนักแสดง เตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารและสัมภาระ สุดท้ายที่สำคัญที่สุด คือ ความคิดที่มีผลต่อจิตใจฮึกเหิมของนักแสดง อันทำให้เกิดความตั้งใจมีสมาธิในการแข่งขัน สรุปแนวทางการปฏิบัติที่นำเสนอนี้มุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจนำนาฏศิลป์ไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้ตระหนักถึงการเตรียมตัวจากการรวบรวมข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของเรา เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสไปสู่เป้าหมาย จากนั้นต้องปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการกำจัดจุดอ่อน นำเสนอจุดแข็ง และสร้างโอกาสเพื่อป้องกันปัญหาภายนอกที่อาจเกิดขึ้นหรือการเตรียมแผนรองรับความเสี่ยง และที่สำคัญที่สุดหลังจากการวิเคราะห์คือทุกคนจะต้องลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายการแข่งขันได้อย่างแท้จริง

Abstract

This article aims to provide management for the contest of Thailand Dancing Arts in the international level from the winner of the competition IDA China Shenzhen International Dance Festival 2017 at China by the branch of dancing arts and performing arts, Chandrakasem Rajabhat University integrated teaching of the professional experiences course. The course focuses on training students to work together. This article aims to provide management for the contest of Thailand Dancing Arts in the international level from the winner of the competition IDA China Shenzhen International Dance Festival 2017 at China by the branch of dancing arts and performing arts, Chandrakasem Rajabhat University integrated teaching of the professional experiences course. The course focuses on training students to work together.       Practices should be used to compete with several international dancing arts include gathering competition information as much as possible to analyze and plan to work together by planning the master plans and backup plans for the competition abroad. Select the performing that suit to the needs of the actors as well. Preparing documentation and necessity. Finally, the most important is the idea that influence impulsive mind of the actors. This makes the intention to concentrate on the competition. Summary the proposed guidelines that focus on bringing Thailand Dancing Arts to compete on an international level. Aware of preparations information from both inside and outside of us to analyze opportunities into goals. Then must come out with a concrete by eliminate the weak, Present strengths and create opportunities to prevent outside or prepare a plan for supporting the risk. And the most important after analyzing was everyone must act according to the guidelines from analysis to achieve concrete work and achieve goals truly competitive.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-16

Issue

Section

บทความวิชาการ | Academic Article