การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์สะท้อนความกดดันที่นำไปสู่การเป็นฆาตกรหญิง

Authors

  • ขวัญชนก โชติมุกตะ
  • นราพงษ์ จรัสศรี

Keywords:

งานสร้างสรรค์, นาฏยศิลป์, หญิง, ความกดดัน, ฆาตกร, Creation, Dance, Female, Pressure, Murder

Abstract

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์สะท้อนความกดดันที่นำไปสู่การเป็นฆาตกรหญิง” เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิง 3 คน  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์สะท้อนความกดดันที่นำไปสู่การเป็นฆาตกรหญิง” เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิง 3 คน ผู้ได้รับความกดดันจากครอบครัวนำไปสู่การเป็นฆาตกร ซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวความคิดนาฏยศิลป์และการละคร มาใช้เป็นหลักในการทำผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์ชิ้นนี้  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของการแสดงที่สามารถจำแนกตามองค์ประกอบของการแสดงได้ 8 ประการ ได้แก่ 1) บทการแสดง เป็นบทที่ได้มาจากชีวิตจริงของผู้หญิง 3 คน นำมาเรียบเรียงใหม่โดยเรียงลำดับจากเรื่องราวที่ได้รับความกดดันน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด 2) นักแสดง มีคุณสมบัติทางด้านการแสดงออกทางอารมณ์ และด้านการเคลื่อนไหวเพื่อการแสดง 3) ลีลา ใช้ลีลาท่าทางที่เป็นการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ และมีลีลาการเคลื่อนไหวที่สื่อถึงการเล่าเรื่อง 4) เครื่องแต่งกาย ใช้การแต่งกายที่มาจากบุคลิกของตัวละครในเรื่องนั้น ๆ 5) ดนตรีและเสียงประกอบการแสดง มาจากการกระทบกันของสรีระร่างกายนักแสดง ประกอบกับเสียงของเครื่องดนตรีคลาริเน็ต และใช้ดนตรีเสียงสังเคราะห์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6) อุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นสิ่งของที่ใช้เป็นกิจวัตรประจำวันในครัวเรือน 7) การออกแบบพื้นที่ ใช้พื้นที่ที่มีขอบเขตจำกัดให้มีความรู้สึกไม่เป็นอิสระเหมือนโดนกักขังไว้ 8) การออกแบบแสง ให้ความรู้สึกที่แสดงถึงความรุนแรง  นอกจากนี้ ยังได้แนวความคิดมาใช้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงานแล้วทั้งสิ้น 8 ประเด็นคือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับนาฏยศิลป์และการละคร 2) แนวคิดทฤษฎีละครไมม์ 3) แนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ 4) แนวคิดองค์ประกอบทางด้านทัศนศิลป์ 5) แนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง 6) แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสาร 7) แนวคิดเกี่ยวกับการให้เกียรติคู่ครอง 8) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอกใจ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบถ้วนแล้วทั้ง 3 ประเด็น คือ ได้รูปแบบและแนวคิดหลังการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ และได้สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์ หัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์สะท้อนความกดดันที่นำไปสู่การเป็นฆาตกรหญิง” โดยการนำเสนอผลงานการแสดงเป็นการนำเสนอในรูปแบบนามธรรม ที่ใช้การแสดงในตะกูลละครไมม์ ประเภทละครกายภาพและนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ มาเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์นี้ 

Abstract

“The Creation of Dance Reflecting Female’s Pressure Leading to Murder” is a creative research thesis, with the objective to explore the creative concepts and forms of a dance piece inspired by stories from 3 female convicts, whose family’s pressure has led them to commit murder. Dance and Drama principles have also been applied to the creative processes. “The Creation of Dance Reflecting Female’s Pressure Leading to Murder” is a creative research thesis, with the objective to explore the creative concepts and forms of a dance piece inspired by stories from 3 female convicts, whose family’s pressure has led them to commit murder. Dance and Drama principles have also been applied to the creative processes. The thesis demonstrates the creative process of the dance piece, devised from analyzing various aspects of the psyche of the pressure on the women, which consists of the following of 8 elements in the performing arts: 1) The script is based on real lives of the female convicts in ascending order (in terms of the amount of pressure). 2) The actresses possess similar acting abilities, which are the capacity to express emotions and physical movement for acting. 3) Dance movements are based on real-life movements and postmodern dance. 4) Costumes are devised from the characters’ personalities and traits in the story. 5) Music and sound are from the actress’ body, a solo clarinet and synthesized music. 6) Stage props are from household appliances. 7) Stage design evokes a feeling of being trapped. 8) Lighting design evokes the feeling of violence. Furthermore, there are 8 concepts being applied in the performance: 1) Theories of dance and drama 2) Mime theories 3) Post-Modern theories 4) Visual arts elements 5) Violence against women theories 6) Communication theories 7) Showing respect to partner theories 8) Cheating behavior theories This thesis has already achieved its 3 objectives. First, the research found the pattern of dance. Second, the research found the concepts after the creation of dance. Third, the research found the pattern of dance and the concepts to create a performance under title “The Creation of Dance Reflecting Female’s Pressure Leading to Murder” which was presented as contemporary dance in Physical Theatre and Postmodern dance which are the principle of the performance. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-16

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article