การประพันธ์เพลง : ดอกไม้สีแดง

Authors

  • วิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์
  • ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร, ศาสตราจารย์ ดร. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การประพันธ์เพลง, ออร์เคสตรา, ดอกไม้สีแดง, ไฟ, ความดี, ความชั่ว, composition, orchestra, Red Flower, fire, goodness, evil

Abstract

บทประพันธ์ "ดอกไม้สีแดง" นี้ประพันธ์ขึ้นโดยมีเนื้อหาบรรยายถึงไฟในทัศนะต่าง ๆ ซึ่งมีทัศนะหรือมุมมองที่สามารถนำมาใช้เป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตได้ ไฟนั้นถือเป็นตัวแทนของทั้งความดีและความชั่ว แต่ก็จะดับมอดลงหากไม่มีการเติมเชื้อไฟ ฉะนั้นเราจึงไม่ควรยึดติดอยู่กับไฟ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

บทประพันธ์นี้เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับวงออร์เคสตราโดยใช้ระบบอิงกุญแจเสียง
มีการผสมผสานระหว่างสำเนียงดนตรีตะวันตกกับดนตรีตะวันออก แบ่งเป็น 4 ท่อน ดังนี้ ท่อนที่ 1 เป็นการบรรยายลักษณะการกำเนิดของไฟ ท่อนที่ 2 ไฟในฐานะผู้สร้างสรรค์ ท่อนที่ 3 คือไฟในฐานะผู้ทำลายและท่อนที่ 4 คือการดับสูญของไฟ

The composition "The Red Flower" consists of a narrative describing fire in different perspectives. The views or perspectives can be used as a living philosophy. The fire represents both good and evil. Fire will die if it have no fuel, so we should not rely on fire or everything

          This composition was composed for orchestra in a tonal style with a combination of western and eastern musical characteristics, into 4 movements - the first one describes the origin of fire, the second one describes fire as the creator, the third one portray fire as destroyer, and the last one was the end of fire.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-30

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article