ดนตรีสำหรับการแสดงหนังตะลุง คณะครูบุญส่ง ไกรเดช จังหวัดระยอง

Authors

  • กวีทัศน์ อะโสต ศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ขำคม พรประสิทธิ์

Keywords:

ดนตรีสำหรับการแสดง, หนังตะลุง, ครูบุญส่ง ไกรเดช, Music for performance, Shadow puppet show, Master Boonsong Kraidech

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องดนตรีสำหรับการแสดงหนังตะลุงของคณะครูบุญส่ง ไกรเดช จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามูลบทที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสำหรับการแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ศึกษาประวัติและผลงานของนายหนังตะลุงคณะครูบุญส่ง ไกรเดช และวิเคราะห์ดนตรีสำหรับการแสดงหนังตะลุง คณะหนังตะลุงของครูบุญส่ง ไกรเดชพบว่าได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงหนังตะลุงแถบภาคใต้ เริ่มก่อตั้งคณะตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2521 ได้รับการสืบทอดจากครูหริ่ง ศิริคำ ผลงานที่โดดเด่น คือได้รับรางวัลเกียรติคุณเป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง ประจำปีพุทธศักราช 2555 จากการวิเคราะห์ทำนองการขับประกาศหน้าบท พบบทเพลงในขั้นตอนการโหมโรงปรากฏกระสวนจังหวะหน้าทับ 8 จังหวะ และพบกระสวนจังหวะการบรรเลงหน้าทับประกอบอากัปกริยาของตัวหนังมีทั้งหมด 6 จังหวะได้แก่ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวตลก รัว และเชิด นายหนังยังใช้การขับบทเพลงประเภทเพลงลูกทุ่ง เพลงแหล่และเพลงฉ่อย ทำนองการขับประกาศหน้าบท พบว่ากำหนดทำนองร้องให้ตรงกับเสียงซอล ลา ที โด เร ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระดับเสียงทางใน บางประโยคที่ใช้เสียงนอกบันไดเสียงพบเป็นส่วนน้อย    

Abstract

This study research was conducted in order to find out about the facts of the music for The shadow puppet show of master Boonsong Kraidech in Rayong province of Thailand. The purpose of the study was to find out the unique characteristic of the music for the shadow puppet show in Rayong province. In addition, the study aimed to sstudy about the history of The shadow puppet show of master Boonsong Kraidech including analyzed the music for the “Shadow Puppet Show of Master Boonsong Kraidech”. The study revealed that the music for the show was influenced by the music of shadow puppet show in southern region of Thailand. The shadow puppet show of master Boonsong Kraidech was established in 1978 which inheritance from Master Ring Sirikum.The masterpiece performance of Master Ring Sirikum was awarded as the honorable artist of Rayang in 2012. According to the study of the announcement songs of the show the researcher found that in the music of the overture found that there were 8 differences of the dynamics. Further, there was the acting of 6 different actors along with the dynamics of music. The 6 charters were (1)main character of the actor, (2)the main character of the actress, (3) Giant, (4)Comedy, (5)Excitement and (6) the movement of the actors. In addition, the director of the show used folk music, “Lhae”or“Choi” for the show. The melody of the announcement songs found that it was assigned to follow the sound of So, La, Ti, Do, and Re. Most of the music used the tone follow Thai traditional dynamics. Litter part of the music used the tone of the music follow the dynamics of the other regions.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-17

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article