ระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ของบ้านจรรย์นาฏย์

Authors

  • สุวิชา พงศ์เกิดลาภ, ภัทระ คมขำ

Keywords:

ระเบียบวิธีการบรรเลง, เพลงเรื่องนางหงส์, บ้านจรรย์นาฏย์, Methods, Phleng Raung Nang Hong, Ban Junyanart

Abstract

การวิจัยเรื่องระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ของบ้านจรรย์นาฏย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องการสืบทอดเพลงเรื่องนางหงส์บ้านจรรย์นาฏย์ และศึกษาระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ที่สำคัญของบ้านจรรย์นาฏย์ ผลการวิจัยพบว่าการวิจัยเรื่องระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ของบ้านจรรย์นาฏย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องการสืบทอดเพลงเรื่องนางหงส์บ้านจรรย์นาฏย์ และศึกษาระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ที่สำคัญของบ้านจรรย์นาฏย์ ผลการวิจัยพบว่าวงปี่พาทย์นางหงส์ของบ้านจรรย์นาฏย์ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีให้กับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ บ้านอรรถกฤษณ์ บ้านใหม่หางกระเบน และครูบุญยงค์ ครูบุญยัง เกตุคง เพลงเรื่องนางหงส์ของบ้านจรรย์นาฏย์ที่สำคัญได้รับการถ่ายทอดจากครูเพชร จรรย์นาฏย์ ได้แก่ เพลงนางหงส์ หกชั้น เพลงนางหงส์ สามชั้น เพลงนางหงส์ สองชั้น เพลงเรื่องแสนสุดสวาท และเพลงเรื่องเทพบรรทม โดยร้อยเรียงเพลงให้เอื้อต่อศักยภาพของนักดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงเรื่องเทพบรรทม ประกอบด้วยเพลงนางหงส์ หกชั้น เดี่ยวระนาดเอกเพลงเทพบรรทม สามชั้น เพลงเร็ว เพลงฉิ่ง เพลงเร็ว เดี่ยวเพลงฉิ่งมุล่ง เพลงภาษา เพลงเร็วบรเทศ และลูกหมด ผู้วิจัยพบว่าเพลงเรื่องเทพบรรทมนี้เป็นเพลงเรื่องที่โดดเด่น เป็นการแสดงทักษะอันเป็นเลิศของนักดนตรีบ้านจรรย์นาฏย์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นเพลงที่ต้องใช้กำลังในการบรรเลงมาก มีการบรรเลงเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือของนักดนตรี เป็นต้นแบบของการบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์สำหรับนักดนตรียุคใหม่ ส่งต่อเรื่องการสืบทอดและเป็นที่ประจักษ์ในวงการดนตรีไทยถึงปัจจุบัน

This thesis is a qualitative research involving Performance Methods Of Phleng Raung Nang Hong By Ban Junyanart, aims to study the transmission of Phleng Raung Nang Hong in Ban Junyanart’s school including methods and regulations of the selected Phleng Raung Nang Hong performance of Ban Junyanart’s school. The information were collected by observation and interview persons including collected the academic papers. The study reveals that the Pipat Nang Hong ensemble of Ban Junyanart’s school has been transmitting the knowledge of music from the several schools: Ban Attakrit, Ban Mai Hang Kra Ben and Kru Boonyong–Boonyung Kedkong. This thesis is a qualitative research involving Performance Methods Of Phleng Raung Nang Hong By Ban Junyanart, aims to study the transmission of Phleng Raung Nang Hong in Ban Junyanart’s school including methods and regulations of the selected Phleng Raung Nang Hong performance of Ban Junyanart’s school. The information were collected by observation and interview persons including collected the academic papers. The study reveals that the Pipat Nang Hong ensemble of Ban Junyanart’s school has been transmitting the knowledge of music from the several schools: Ban Attakrit, Ban Mai Hang Kra Ben and Kru Boonyong–Boonyung Kedkong.  The important Phleng Raung Nang Hong of Ban Junyanart’s school were transmitted from Kru Petch Junyanart consists Phleng Nang Hong Hok Chun, Phleng Nang Hong Sam Chun, Phleng Nang Hong Song Chun, Phleng Raung Sansud Sawat, Phleng Raung Thep Buntom which were arranged according to the musician’s ability, especially the Phleng Raung Thep Buntom comprises: Phleng Nang Hong Hok Chun, Thep Buntom for Ranat Ek solo piece, Phleng Rew, Phleng Ching, Phleng Rew, Phleng Ching Mulong solo piece, Phleng Pasa, Phleng Rew Borrated and Lukmod. Therefore the Phleng Raung Thep Buntom is the most outstanding one to completely present the musician skills, the musicians perform with a lot of energy use, and there are solo pieces. The Phleng Raung Thep Buntom shows the composer’s intellect which can be the model for composing the Phleng Raung Nang Hong in a new age of Thai classical music society.

Downloads

Published

2018-06-29

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article