Published: 2016-02-22

ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย

พงศ์ปิติ เดชะศิริ, อัจฉริยา สุริยะวงค์, วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์

18-33

นโยบายการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าและ ความร้อน-ความเย็นร่วมสำหรับประเทศไทย

แนบบุญ หุนเจริญ, คเณศ ว่องวิษณุพงศ์, กุลยศ อุดมวงศ์เสรี, รักษนัย นิธิฤทธิไก

34-48

แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดสำหรับโรงไฟฟ้าโดยใช้แบบจำลองพลังงาน

จันธิรา ชมชื่น, วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์, อัจฉริยา สุริยะวงค์

49-65