นโยบายการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าและ ความร้อน-ความเย็นร่วมสำหรับประเทศไทย

Main Article Content

แนบบุญ หุนเจริญ
คเณศ ว่องวิษณุพงศ์
กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
รักษนัย นิธิฤทธิไก

Abstract

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์ศักยภาพและมาตรการเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงปฐมภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนหรือความเย็นร่วมกัน (Combined Cooling, Heating, and Power: CCHP) ผลจากการศึกษานำไปสู่แนวทางการกำหนดสัดส่วนกำลังการผลิตจากระบบ CCHP ที่เหมาะสมในแผนพัฒนากำลังผลิตของประเทศไทย สอดคล้องกับตัวเลขคาดหวังในการประหยัดพลังงานปฐมภูมิที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ

 

Supporting Policy for Combined Cooling Heating and Power Systems in Thailand

Naebboon Hoonchareon1, Kanet Wongvisanupong1, Kulyos Audomvongseree1  and Raksanai Nidhiritdhikrai2

1Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2Energy Research Institute, Chulalonglorn University

This article presents the analyses of potentials and proposed policies for promoting power generation employing Combined Cooling, Heating, and Power (CCHP) technologies to achieve higher efficiency in primary energy use. In turn, the article suggests how to determine proper proportion of power capacity generated by CCHP, in the Thailand’s Power Development Plan (PDP) in accordance with the expected primary energy savings for producing power to serve the whole country.

Article Details

Section
บทความวิจัย