Published: 2016-02-26

การลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศโดยใช้สารดูดความชื้นเพื่อการประหยัดพลังงาน

ชาตรี เกียรติจรูญศิริ, สุดาภรณ์ ฉุ้งลู้, พรรณจิรา ทิศาวิภาต, บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย

25-43