การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E-20 และ E-85 เป็นเชื้อเพลิง ในเขตกรุงเทพฯ

Main Article Content

ประทีป ช่วยเกิด
วิทยา ยงเจริญ

Abstract

Economic Analysis for Decision to Use Sedan that use Gasohol E20 and E85 as Fuel for Driving in Bangkok Area

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (ระยะเวลาคืนทุน) ต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 และ อี85 เป็นเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์  อี10 ออกเทน 91, 95 และน้ำมันเบนซีน ออกเทน 91, 95 สำหรับการขับขี่ในเขตกรุงเทพฯ การวิเคราะห์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (1,500 cc.) มีระยะเวลาคืนทุนที่ 5.3 ปี 3.3 ปี 1.2 ปี และ 0.6 ปี ขนาดกลาง (1,800 cc.) มีระยะเวลาคืนทุนที่ 6.4 ปี 3.9 ปี 1.4 ปี และ 0.7 ปี และขนาดใหญ่ (2,400 cc.) มีระยะเวลาคืนทุนที่ 11.3 ปี 6.7 ปี 2.4 ปี และ 1.1 ปี สำหรับการวิเคราะห์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 (Flex fuel vehicle, FFV) ขนาด 2,500 cc. มีระยะเวลาคืนทุนที่ 14 ปี 12 ปี 7 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ สำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าทั้งรถยนต์ E20 และ E85 จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่ำกว่ารถยนต์เบนซินปกติช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ในขณะที่การส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 และ อี85 ของภาครัฐช่วยลดภาระการขาดดุลการค้าจากการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

Article Details

Section
บทความวิจัย