เครือข่ายวิทยุชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ผู้แต่ง

  • ชัชวาล ชุมรักษา

คำสำคัญ:

วิทยุชุมชน, การพัฒนาที่ยั่งยืน, รูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาภาพรวมการดำเนินงานของวิทยุชุมชน  วิเคราะห์บทบาทของวิทยุชุมชนในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  พัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และประเมินรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  โดยใช้วิธีการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันคือการศึกษาภาพรวมการดำเนินงานของวิทยุชุมชนใช้แบบสอบถาม  การศึกษาและวิเคราะห์วิทยุชุมชนในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนพหุกรณีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  การพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เก็บข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการประเมินรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

บทบาทที่สำคัญของวิทยุชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบ่งออกเป็น 5 ด้านตามลำดับดังนี้ 1) ด้านการเสริมสร้างการพัฒนาสังคม 2) ด้านรายการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 3)ด้านการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  4) ด้านการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ  และ 5) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหลักการของการเป็นสื่อการเรียนรู้ของชุมชน-โดยชุมชน-และเพื่อชุมชน ร่างรูปแบบเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินและยืนยันว่าการพัฒนารูปแบบนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินบทบาทของสถานีวิทยุชุมชนในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.