การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้แต่ง

  • ทรรศนีย์ คีรีศรี

คำสำคัญ:

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ, ประชาคมอาเซียน, อาจารย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนของอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเพื่อเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมด้านเจตคติต่อภาษาอังกฤษ และความพร้อมด้านทักษะกระบวนการด้านภาษาอังกฤษระหว่างอาจารย์ต่างสังกัดสาขา กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้สอน จำนวน 50 คน  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง จาก 4 สาขาในคณะศิลปศาสตร์ คือ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาศึกษาทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการวิจัยพบว่า ในจำนวนอาจารย์ 50 คน อาจารย์ประเมินความสามารถในด้านภาษาอังกฤษของตนเองอยู่ในระดับดีมาก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4  ระดับดี จำนวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับปานกลาง จำนวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 32 และระดับอ่อน จำนวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และระดับอ่อนมาก จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลำดับ ในส่วนของความพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาจารย์จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และไม่พร้อมจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านเจตคติต่อภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะกระบวนการด้านภาษาอังกฤษระหว่างอาจารย์ต่างสาขา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศมีการเตรียมความพร้อมด้านเจตคติต่อภาษาอังกฤษและความพร้อมด้านทักษะกระบวนการด้านภาษาอังกฤษแตกต่างจากอาจารย์สาขาอื่น

Downloads

Download data is not yet available.