สภาพ ปัญหา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ผู้แต่ง

  • สุรีย์พร สายวารีรัตน์

คำสำคัญ:

สิ่งแวดล้อมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษา 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านกายภาพสถานศึกษา กิจกรรมสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมบุคลากรในโรงเรียน และการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จากการตอบแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบเลือกตอบของครูจำนวน 314 คน และข้อมูลแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 12 คน สถิติการนำเสนอข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าวิกฤตที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าฉันทามติ ผลการวิจัยปรากฎดังนี้

1. สภาพสิ่งแวดล้อมศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพสิ่งแวดล้อมศึกษาดีกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก

2. ปัญหาสำคัญสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่น เสียง ขยะและสัตว์พเนจร ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนขาดวินัย และไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมชุมชนและสถานศึกษา

3. แนวทางสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมศึกษาต้องเกิดจากการร่วมมือของโรงเรียนและชุมชนในการสร้างจิตสำนึกร่วมกัน และร่วมมือกันปรับปรุงและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทั้งของโรงเรียนและของชุมชน

 

Downloads

Download data is not yet available.