รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยองค์การกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

คำสำคัญ:

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, ประสิทธิผล, สังคมพหุวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยองค์การกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครู จำนวน 220 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของคอมเรย์และลี จากนั้นทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสถานที่ตั้ง แล้วทำการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยองค์การกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติไคสแควร์ ( ) มีค่า 66.25 เมื่อพิจารณาค่า /df เท่ากับ 0.463 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสมบูรณ์ GFI เท่ากับ 0.97 ค่า AGFI เท่ากับ 0.96 ส่วนค่าดัชนีวัดความสอดคล้องในรูปความคลาดเคลื่อน RMR เท่ากับ 0.030 และค่า SRMR เท่ากับ 0.059 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

Downloads

Download data is not yet available.