สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพัน ของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพัน, ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน

บทคัดย่อ

                การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษากรอบแนวคิดของภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพัน และ 2.) ศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครในสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

                จากการศึกษาและสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพัน พบว่า ภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพัน ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ คือ 1.) ภาวะผู้นำในการกำหนดทิศทาง 2.) ภาวะผู้นำในการสร้างแรงจูงใจ 3.) ภาวะผู้นำในการจัดองค์การ 4.) ภาวะผู้นำแบบครอบคลุม และ 5.) คุณลักษณะหลัก ผลจากการศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันในสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 200 คน พบว่า ในสภาพปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน มีภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันในองค์ประกอบคุณลักษณะหลัก มีระดับสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาวะผู้นำในการกำหนดทิศทาง ภาวะผู้นำแบบครอบคลุม ภาวะผู้นำในการจัดองค์การ และ ภาวะผู้นำในการสร้างแรงจูงใจ ตามลำดับ ส่วนในสภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนประสงค์ที่จะมีภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันในระดับมากที่สุด โดยพบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนประสงค์ที่จะมีภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันในองค์ประกอบคุณลักษณะหลักสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาวะผู้นำในการกำหนดทิศทาง ภาวะผู้นำในการจัดองค์การ ภาวะผู้นำในการสร้างแรงจูงใจ และภาวะผู้นำแบบครอบคลุม

Downloads

Download data is not yet available.