การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • ปฐมาวดี พัฒนสิงห์

คำสำคัญ:

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของเพื่อ(1)ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีในความคิดเห็นของครูและนักเรียน(2)เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์    สุราษฎร์ธานี(3)รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม  คือครูของ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์  สุราษฎร์ธานี  จำนวน 44 คนและนักเรียนจำนวน 445 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกคือครูฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธิ์แอลฟ่า การทดสอบ t - test และ F – test  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยนำมาเรียบเรียงเป็นผลการศึกษา

                   ผลการวิจัยพบว่า

 1.  ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนและนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ใน 3 ด้านได้แก่ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์พบว่า ภาพรวมครูและนักเรียนมีความเห็นด้วยต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่แตกต่างกัน และนักเรียนที่มีระดับชั้นการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

Downloads

Download data is not yet available.