รายงานผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ไข่ครอบภูมิปัญญาชาวบ้าน ริมทะเลสาบสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้แต่ง

  • ณัฐติกา พรมดำ

คำสำคัญ:

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น, หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น, ไข่ครอบภูมิปัญญา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง ไข่ครอบภูมิปัญญาชาวบ้านริมทะเลสาบสงขลา  2) สร้างและหาคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น  3) ศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยประเมินจาก 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3.2) ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น 3.3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องไข่ครอบภูมิปัญญาชาวบ้านริมทะเลสาบสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง  จำนวน 34  คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  2) หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง

ไข่ครอบภูมิปัญญา ชาวบ้านริมทะเลสาบสงขลา 3) แผนการจัดการเรียน จำนวน 6 แผน  จำนวน เวลา 18 ชั่วโมง
 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย เลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ  5)  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น
 จำนวน 13 ข้อ

      ผลการวิจัยพบว่า  1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน  เห็นความสำคัญและต้องการให้มีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น และเห็นว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความหวงแหนในท้องถิ่นของตนเอง และร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน  2)  การตรวจสอบคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น  โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.90  
3) การศึกษาผลการใช้และการประเมินผลการใช้หน่วยการการเรียนรู้ท้องถิ่น  พบว่า 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.09 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2) คะแนนผลการปฏิบัติงาน รวมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.62 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.81 สูงกว่าเกณฑ์ 3.51 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.