การพัฒนาการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์

ผู้แต่ง

  • เธียรชัย หลิมเจริญ

คำสำคัญ:

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ, การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์, การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์

บทคัดย่อ

         การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์กับกลุ่มที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโปรแกรมอังกฤษ-ญี่ปุ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจังหวัดสกลนคร แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จำนวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ แบบทดสอบก่อนและ หลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์  

         ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมเรียนที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.10 คะแนน และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.35 คะแนน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.