การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย

ผู้แต่ง

  • นพเก้า ณ พัทลุง

คำสำคัญ:

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย, นักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย, รัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 และศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย   การวิจัยในระยะนี้ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย  แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยประจำบท บทละ 6 ข้อ จำนวน 10 บท รวม 60 ข้อ และแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยจำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีประสิทธิภาพ 80.61/82.55 และผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย พบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระหว่างการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยมีความก้าวหน้าขึ้นในแต่ละบท  และความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.