แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในการพัฒนามโนมติพื้นฐาน ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้เรียน

ผู้แต่ง

  • วิภาดา พินลา

คำสำคัญ:

แนวทางการจัดการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้, ครูสังคมศึกษา, มโนคติพื้นฐาน, เศรษฐศาสตร์

บทคัดย่อ

มนุษย์ทุกคนต้องการมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด จึงแสวงหาความต้องการสินค้าและบริการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะที่ปริมาณของทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด ด้วยเหตุนี้วิชาเศรษฐศาสตร์จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาหาวิธีที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของมนุษย์และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด อนึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในการพัฒนามโนมติพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้เรียน จึงเป็นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครูส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงรู้จักตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นอย่างมีเหตุผล รู้จักวิธีการออมและการลงทุนในลักษณะต่าง สามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขในสังคมตลอดไป

Downloads

Download data is not yet available.

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ