แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย

ผู้แต่ง

  • วิภาพรรณ พินลา

คำสำคัญ:

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, สำนึกความเป้นไทย

บทคัดย่อ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาระประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทยนั้น ครูผู้สอนต้องส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ที่ผู้เรียนได้คือความรู้ ทักษะกระบวนการ ตลอดจนเจตคติและค่านิยมที่ดี โดยครูต้องเป็นผู้คอยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการแสวงหาความรู้ และครูผู้สอนต้องเป็นเพียงผู้คอยให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้สามารถนำมาจัดการเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูล การสืบค้น การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และตีความ การอธิบาย การสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน เช่น การจัดแสดงผลงาน การเขียนรายงานเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ อีกทั้งครูผู้สอนต้องส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้เรียนจะได้รับโดยให้ผู้เรียน เห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และนำวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืนสืบไป

Downloads

Download data is not yet available.

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ