บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

บทคัดย่อ

          สืบเนื่องจากการพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยจากกองบรรณาธิการชุดที่ผ่านมา  ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์ เป็นบรรณาธิการ  เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน  2560 ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการ จำนวน  14 เรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เขียนที่เป็นทั้งนักวิจัยรุ่นเยาว์และนักวิชาการ   บทความที่นำเสนอแบ่งได้เป็นสี่กลุ่ม  กลุ่มแรก บทความวิชาการลำดับที่ 1 และ 2 มุ่งสะท้อนการมองการศึกษา ในมุมของการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาที่ครูควรจะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้กระตุ้น แนะนำให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของความเป็นนักคิดมากกว่าที่จะเป็นเพียงผู้รอรับและบริโภคความรู้  กลุ่มที่สอง บทความวิจัยลำดับที่ 3-7  มุ่งสะท้อนการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของนักเรียน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นความรู้ใกล้ตัว การพัฒนาหลักสูตรที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนสาระความรู้วิชาการ  กลุ่มที่สาม บทความวิจัยลำดับที่ 8-11  มุ่งเน้นการทำความเข้าใจเรื่องของการศึกษาที่เชื่อมโยงกับบริบทการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ ภาวะผู้นำของการเป็นผู้บริหารโรงเรียน ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาขึ้นมาตามสถานการณ์ของการทำงานจริง ดังกรณีผู้นำในสถานการณ์สังคมพหุวัฒนธรรม  ส่วนกลุ่มที่สี่ บทความวิจัยลำดับที่  11-14  มุ่งเน้นการมองการศึกษาที่เลยไปจากกรอบความรู้วิชาการและสถาบันโรงเรียน การศึกษาตามนัยนี้คือเรื่องของการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันของคนในองค์กร การพัฒนาศักยภาพของคนหลังจากผ่านการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษามาแล้ว

          กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ทั้งผู้ส่งบทความ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และผู้อ่านทุกท่าน เชื่อว่าพื้นที่อิสระทางวิชาการด้านการศึกษาในแบบแผนของวารสารนี้ จะช่วยให้สังคมวิชาการมีพื้นที่ในตั้งคำถามกับการศึกษา เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด รวมถึงประสบการณ์จริงทางด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง

 

Downloads

Download data is not yet available.