การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การขยายพันธุ์ยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ผู้แต่ง

  • ดวงใจ ไพชำนาญ
  • เรวดี กระโหมวงศ์
  • วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

คำสำคัญ:

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม, การขยายพันธุ์ยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2, Additional Curriculum Development, on Para Rubber Propagation for the Prathomsueksa 5Students, of School

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องการขยายพันธุ์ยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  โดยสำรวจความคิดเห็นของชุมชน เพื่อเลือกเนื้อหาสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม   สร้างและตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การขยายพันธุ์ยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนบ้านพรุนายขาว จังหวัดพัทลุง  ปีการศึกษา 2557  จำนวน  17  คน  เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วยการสนทนากลุ่มในการเลือกรายวิชาเรียน แบบวัดความเหมาะสมและความสอดคล้ององค์ประกอบของหลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนและวิทยากรท้องถิ่นต่อหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การขยายพันธุ์ยางพารา  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

                   ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมและความสอดคล้องทุกองค์ประกอบในทุกประเด็นเหมาะที่จะนำไปใช้จัดการเรียนรู้  การนำหลักสูตรไปทดลองใช้ พบว่า หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 89.06/89.41 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และประสิทธิผลของหลักสูตรด้านความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงาน หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมโดยภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) ครูผู้สอนและวิทยากรท้องถิ่น มีความเห็นว่าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมมีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37)

Abstract

                   

            The study of additional curriculum developement on para rubber propagation  for  the Prathomsueksa  5 Students  of  School in Phatthalung  Primary  Educational Area 2 was aimed to survey the opinions from community in the additional curriculum selection. The study required to establish and examine the quality of additional curriculum framework. The 17 Prathomsueksa 5 students of Ban Prunaikhaw School in Phatthalung 2014 year were subjects of this study. Questionnaire assessments were performed by using additional curriculum group conversation questions, curriculum according assessments,management of learning plan,the study achievement, practice skill assessment and assessment of satisfied and opinion of teachers and local trainers in additional curriculum of students. The statistic used was, mean, standard deviation and percentage.

               Result of the study found that the curriculum was appropriate and consistent in all components. Trail study showed that developed curriculum was higher effectively than set criteria as 89.06/89.41. The effectiveness of the curriculum statistically significant increased after the study at a level of 0.05. All students satisfied with additional curriculum overall in an average level of 4.22. The opinion of teachers and local trainers to the additional curriculum was in a good level (= 4.37).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads