การศึกษาเพื่อการเตรียมเยาวชนสู่อาเซียน

ผู้แต่ง

  • อมลวรรณ วีระธรรมโม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

การศึกษา, อาเซียน, เยาวชน, การเตรียมความพร้อม, education, ASEAN, youth, preparation

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                บทความเรื่อง การศึกษาเพื่อการเตรียมเยาวชนสู่อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการใช้การศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนในการเตรียมเยาวชนเพื่อการก้าวสู่อาเซียน ในปี 2558 โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาในฐานะที่เป็นกระบวนการที่พัฒนาคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พัฒนา มีความเจริญงอกงาม โดยในบทความจะกล่าวถึง ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งต่อมาผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 จึงเป็นที่มาที่ประเทศไทยต้องเตรียมการนี้ การศึกษามีความสำคัญเนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการกล่อมเกลา หล่อหลอมให้เยาวชนและคนไทยมีความรู้ มีความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน  สร้างพลังกาย พลังสติปัญญา พลังความร่วมมือ พลังความสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและอาเซียน สำหรับบทความนี้เสนอมุมมองในการให้การศึกษาเพื่อเตรียมคนสู่อาเซียนไว้ 3 ส่วน คือ วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมเยาวชนสู่อาเซียน ออกแบบหลักสูตรเพื่อเตรียมเยาวชนไทยสู่อาเซียน และการเตรียมความพร้อมครูเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เยาวชนก้าวสู่อาเซียน

 

Education for Preparedness of the Youth to ASEAN

       The article entitled “Education for Preparedness of the Youth to ASEAN” is aimed at presenting the concepts of using education as a driving force mechanism for preparing the youths in entering the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 by focusing on the role of education as a human development process for developmental changes and growth.  The article traces the historical background and significance of the AEC based on the organization’s three pillars: ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural Community, which was originally set to be achieved within the year 2020.  However, ASEAN leaders have later resolved to shorten the AEC time span to be achieved in 2015.  Accordingly, Thailand is in need for the preparation for this major event through education.  Education is the process that instills the youths and Thai people in general to be knowledgeable and cherishing in all aspects.  Education provides physical, mental, collaborative and creative powers in the people for the benefits of Thailand and ASEAN members in general.  This article presents viewpoints in using education in the preparation of the manpower for ASEAN readiness in three parts: provision of learning management in preparation of the youths for ASEAN, design of curriculum in preparation of the youths for ASEAN and preparation of teachers for the provision of learning management for the youths for the forthcoming AEC.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ