ความพร้อมและการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2

ผู้แต่ง

  • ปราณี กาฬวงศ์ มหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • อุไร แฉล้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : ประธานที่ปรึกษา
  • อมลวรรณ วีระธรรมโม อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : กรรมการที่ปรึกษา

คำสำคัญ:

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2, Sufficiency Economy Philosophy, the Office of Songkhla Educationla Zone 2

บทคัดย่อ

-

 

Readiness and Operations in line of the Sufficiency Economy Philosophy at Educational Institutions Institutions under the Office of Songkhla Educational Zone 2

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads