การประเมินหลักสูตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552

ผู้แต่ง

  • สุภา นิลพงษ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
  • สมสรร วงษ์อยู่น้อย รองศาสตราจารย์ ดร. ประจำสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ประธานที่ปรึกษา
  • ราชันย์ บุญธิมา อาจารย์ ดร. ประจำสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรรมการที่ปรึกษา

คำสำคัญ:

การประเมิน, หลักสูตร, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, Evaluation, Curriculum, Mahidol Wittayanusorn School

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads