ประเด็นด้านจริยธรรมจากเทคโนโลยีการเรียนรู้ออนไลน์

ผู้แต่ง

  • Junwerlo Ng
  • Russell Rodrigo

คำสำคัญ:

การทุจริตทางวิชาการ, ความลับ, การยินยอม, ประเด็นด้านจริยธรรม, เทคโนโลยี

บทคัดย่อ

ประเด็นด้านจริยธรรมในการเรียนรู้ออนไลน์เริ่มมีตั้งแต่มีการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ทางไกลในระบบการศึกษา โดยการเรียนรู้ออนไลน์มีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าใช้จ่ายที่ถูก มีความยืดหยุ่น และสะดวกสบายในการเข้าชั้นเรียนหรือร่วมชั้นเรียนในพื้นที่ของตนเอง อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านจริยธรรมเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยผู้นำด้านการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน

                บทความฉบับนี้ค้นหาปัญหาทางจริยธรรมจากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งได้ทำการศึกษาจากการวิเคราะห์ของงานวิจัยล่าสุด จำนวน 6 เรื่อง โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้นำเสนอประเด็นด้านจริยธรรมจากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ออนไลน์ 3 ประเด็น ได้แก่ การทุจริตทางวิชาการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการยินยอมและการรักษาความลับ ซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่า การร่วมมือกันเพื่อคัดลอกและทุจริตทางวิชาการโดยใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างการสอบเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในกรณีการทุจริตในระบบการศึกษา

                นอกจากนี้ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) อย่างไม่เท่าเทียม ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพการศึกษาที่ลดลง การขาดทักษะด้านดิจิทัล ความแตกต่างของทางเลือกด้านดิจิทัล ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและความล้าสมัย เป็นประเด็นที่ถกเถียงถึงเรื่องของความเหมาะสมและการใช้งานของเทคโนโลยี ในขณะที่ในขณะที่การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนและการประเมินข้อมูลสาธารณะกลับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมและการรักษาความลับ

                งานวิจัยฉบับนี้ สามารถช่วยให้นักเรียน และนักการศึกษาได้สะท้อนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทุจริตทางวิชาการ การยินยอม การรักษาความลับ ความเหมาะสมและความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี และสร้างการดำเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ในขณะที่เพิ่มการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการโน้มน้าว การสร้าง หรือการเสริมสร้างนโยบาย กฎ ระเบียบ และการพัฒนาทางวิชาชีพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aboagye, E., Yawson, J. A., & Appiah, K. N. (2021). COVID-19 and E-learning: The challenges of students in tertiary

institutions. Social Education Research, 1-8.

Almahasees, Z., Mohsen, K., & Amin, M. O. (2021). Faculty’s and students’ perceptions of online learning during

COVID-19. Front. Educ, 6, 638470.

Ampuni, S., Kautsari, N., Maharani, M., Kuswardani, S., & Buwono, S. B. S. (2020). Academic Dishonesty in Indonesian

College Students: An Investigation from a Moral Psychology Perspective. Journal of Academic Ethics, 18(4), 395-417. https://doi.org/10.1007/s10805-019-09352-2

Andrei, E. (2019). Adolescent English learners’ use of digital technology in the classroom. In The Educational Forum

Routledge. (Vol. 83, No. 1, pp. 102-120).

Bartneck, C., Lütge, C., Wagner, A., & Welsh, S. (2021). What Is Ethics?. 10.1007/978-3-030-51110-4_3.

Berkeley City College. (2018). What is academic dishonesty? Retrieved on June 21, 2022, from

http://www.berkeleycitycollege.edu/wp/de/what-is-academic-dishonesty/

Bhattacharya, S., Murthy, V. & Bhattacharya, S. (2022). The social and ethical issues of online learning during the

pandemic and beyond. Asian J Bus Ethics 11, 275–293.

Bidwell, L. M., Grether, S. T., & Pederson, J. (2020). Disruption and difficulty: Student and faculty perceptions of the

transition to online instruction in the COVID-19 pandemic. In COVID-19 (pp. 31-46). Routledge.

Boonmoh, A., Jumpakate, T., & Karpklon, S. (2021). Teachers' perceptions and experience in using technology for the

classroom. Call-Ej, 22(1), 1-24.

Borup, J., & Evmenova, A. S. (2019). The effectiveness of professional development in overcoming obstacles to

effective online instruction in a College of Education. Online Learning, 23(2), 1-20.

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. Qualitative Research in Sport, Exercise and

Health, 11(4), 589-597.

Campbell, L. (2022) Teacher regulation and agency through the lens of Durkheim’s professional ethics. Ethics and

Education, 17:1, 30-43

Casas-Roma, J., & Conesa, J. (2021). Exploring Ethical Considerations in Online Assessment. CECI.

Chang, B. (2021). Student privacy issues in online learning environments. Distance Education, 42(1), 55-69.

Chen, C., Landa, S., Padilla, A., & Yur-Austin, J. (2021). Learners' experience and needs in online environments:

adopting agility in teaching. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning.

Danniels, E., Pyle, A., & DeLuca, C. (2020). The role of technology in supporting classroom assessment in play-based

kindergarten. Teaching and Teacher Education, 88, 102966.

del Río, G. N. B. (2021). The importance of always bearing in mind students’ privacy, consent, vulnerability, and

agency issues. Educational Technology Research and Development, 69(1), 323-325.

Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology

Systems, 49(1), 5–22.

Dube, B. (2020). Rural online learning in the context of COVID 19 in South Africa: Evoking an inclusive education

approach. REMIE: Multidisciplinary Journal of Educational Research, 10(2), 135-157.

Etambakonga, C. L. (2021). The Rise of Virtual Reality in Online Courses: Ethical Issues and Policy Recommendations.

Fournier, H., Molyneaux, H., & Kop, R. (2019, July). Human factors in new personal learning ecosystems: Challenges,

ethical issues, and opportunities. In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 230-

. Springer, Cham.

Gamage, K. A., Silva, E. K. D., & Gunawardhana, N. (2020). Online delivery and assessment during COVID-19:

Safeguarding academic integrity. Education Sciences, 10(11), 301.

Gudmundsdottir, G. B., & Hathaway, D. M. (2020). " We Always Make It Work": Teachers' Agency in the Time of Crisis.

Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 239-250.

Guerrero-Dib, J. G., Portales, L., & Heredia-Escorza, Y. (2020). Impact of academic integrity on workplace ethical

behaviour. International Journal for Educational Integrity, 16(1), 1-18.

Herdian, H., Mildaeni, I. N., & Wahidah, F. R. (2021). “There are Always Ways to Cheat” Academic Dishonesty Strategies

During Online Learning. Journal of Learning Theory and Methodology, 2(2), 60-67.

Howlett, D., Vincent, T., Gainsborough, N., Fairclough, J., Taylor, N., Cohen, J., et al. (2009). Integration of a case-based

online module into an undergraduate curriculum: what is involved and is it effective? e-Learning. 6 ed.;6(4):372–84.

Huang, R.H., Liu, D.J., Zhu, L.X., Chen, H.Y., Yang, J.F., Tlili, A., Fang, H.G., Wang, S.F. (2020). Personal Data and Privacy

Protection in Online Learning: Guidance for Students, Teachers and Parents. Beijing: Smart Learning

Institute of Beijing Normal University.

Huda, M. (2018). Empowering application strategy in the technology adoption: insights from professional and ethical

engagement. Journal of Science and Technology Policy Management.

Huy, D. T. N., Le, T. H., Thang, T. D., Hoa, N. T., & Hue, L. T. (2021). Discussion on E-Learning Solutions for Students–

and Issues of Technology Application in Classroom. Design Engineering, 11432-11443.

Johnson, D. G. (2021). What is the relationship between computer technology and ethical issues?. Interdisciplinary

Science Reviews, 46(4), 430-439.

McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1993). Academic Dishonesty: Honor Codes and Other Contextual Influences. The

Journal of Higher Education, 64(5), 522–538. https://doi.org/10.2307/2959991

Muflih, S., Abuhammad, S., Karasneh, R., Al-Azzam, S., Alzoubi, K. H., & Muflih, M. (2020). Online education for

undergraduate health professional education during the COVID-19 pandemic: Attitudes, barriers, and ethical

issues. Research Square.

Owolabi, J. O. (2020). Virtualising the school during COVID-19 and beyond in Africa: infrastructure, pedagogy,

resources, assessment, quality assurance, student support system, technology, culture and best practices. Advances in Medical Education and Practice, 11, 755.

Peled, Y., Eshet, Y., Barczyk, C., & Grinautski, K. (2019). Predictors of Academic Dishonesty among undergraduate

students in online and face-to-face courses. Computers & Education, 131, 49-59.

Reamer, F. G. (2018). Ethical standards for social workers’ use of technology: Emerging consensus. Journal of Social

Work Values and Ethics, 15(2), 71-80.

Rubel, A. & Jones, K. M. L. (2016). Student privacy in learning analytics: An information ethics perspective. The

Information Society, 32(2), 143–159.

Scheid, M. (2019). The Educator’s Role: Privacy, Confidentiality, and Security in the Classroom. Student Privacy

Compass. Retrieved on June 22, 2022 from https://studentprivacycompass.org/

Sotiriadou, P., Logan, D., Daly, A., & Guest, R. (2020). The role of authentic assessment to preserve academic integrity

promote skill development and employability. Studies in Higher Education, 45(11), 2132-2148.

Vanek, F. (2003). Design philosophies for appropriate technology. Field Guide to Appropriate Technology, 8.

Walker, C. (2018). Steps to a Successful Technology Needs Assessment. Alliance IT. Retrieved on June 29, 2022, from

https://allianceitllc.com/technology-needs-assessment/

Wilson, P. (2020). Academic Fraud: Solving the crisis in modern academia. Exchanges: The Interdisciplinary Research

Journal, 7(3), 14-44.

Yusuf, B. N., & Jihan, A. (2020). Are we prepared enough? A case study of challenges in online learning in a private

higher learning institution during the Covid-19 outbreaks. Advances in Social Sciences Research Journal, 7(5), 205-212.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-28