สถานการณ์รายการโทรทัศน์สำหรับคนพิการทางสายตาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ปี 2559-2561 : กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ภัททิรา กลิ่นเลขา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ชัชวาล ชุมรักษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • นุชนาฎ ใจดำรงค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • จินตนา กสินันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

สถานการณ์, รายการโทรทัศน์, คนพิการทางสายตา

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง สถานการณ์รายการโทรทัศน์สำหรับคนพิการทางสายตาของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ปี 2559-2561 : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ได้ทำการวิเคราะห์ผังรายการโทรทัศน์ดิจิทัลและสัมภาษณ์คนพิการทางสายตา  พบว่า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็นและมุ่งเน้นที่จะผลิตรายการบรรยายภาพเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้ง คนพิการทางสายตารับทราบถึงประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ แต่อาจจะเข้าถึงเฉพาะกลุ่มที่สามารถเข้าถึงสื่อหรืออยู่ในระบบการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ มีความต้องการให้ผู้ผลิตรายการให้ความสำคัญและใส่ใจ ถึงเนื้อหาหรือรูปแบบรายการที่ผลิต ให้คนเข้าถึงกลุ่มคนทุกประเภท รวมไปถึงคำนึงถึงอุปกรณ์ที่คนพิการทางสายตาจะใช้ในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชัชวาล ชุมรักษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4   ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง   อำเภอ เมือง   จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย   โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101   แฟกซ์ : 074-317682

 

นุชนาฎ ใจดำรงค์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4   ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง   อำเภอ เมือง   จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย   โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101   แฟกซ์ : 074-317682

 

จินตนา กสินันท์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4   ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง   อำเภอ เมือง   จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย   โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101   แฟกซ์ : 074-317682

 

References

กุลนารี เสือโรจน์.(2558) การวิจัยถอดบทเรียนหลักการเขียนบทสื่อเสียงบรรยายภาพรายการอาหารทาง
โทรทัศน์เพื่อผู้พิการทางการเห็น.ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.(2561) ข้อมูลสถิติคนพิการ สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2561,
จาก https://www.m-society.go.th/more_news.php?cid=81
กระทรวงศึกษาธิการ.(25461).พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นเมื่อวันที่ 18
กันยายน 2561,จากhttps://www.moe.go.th/moe/th/office/powerMOE2556.pdf
กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักปลัด.(2560).เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา. สืบค้น
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561,จาก https://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm#18
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.(2561).บริการโทรทัศน์เพื่อ
การเข้าถึงของคนพิการ (บริการล่ามภาษามือ คำบรรยายเสียง และเสียงบรรยายภาพ) สืบค้นเมื่อ 19
กันยายน 2561,จาก https://bcp.nbtc.go.th/th/detail/2018-02-28-09-05-03
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.(2561).ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์(ฉบับที่ 1) สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2561,จาก https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/590200000001.pdf
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ .(2561).ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2561,จากhttps://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/600500000002.pdf
ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์. (2557) คู่มือการผลิตเสียงบรรยายภาพ สื่อภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์.
ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ภัททิรา กลิ่นเลขา. (2557) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการรูปแบบรายการโทรทัศน์ของคนพิการ
ทางสายตา, คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ราชกิจจานุเบกษา.(2560).ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2561 , จาก
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.(2561).การสรรหาพนักงาน. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561 , จาก
https://org.thaipbs.or.th/career/careercontent/2135)
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.(2561). ทิศทางก้าวใหม่ไทยพีบีเอส สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2561, จาก
https://org.thaipbs.or.th/organization/direction
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย.(2561) วิสัยทัศน์และพัทธกิจ. สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2561 , จาก
https://tv11.prd.go.th/tv11/main.php?filename=index_nbt
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ.(2559) จัดประชุม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2561,จากhttps://www.thansettakij.com/content/102025
อารดา ครุจิต และคณะ. (2558). หลักการผลิตเสียงบรรยายภาพ.ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Snyder.J (2014). The Visual Mad Verbal.American Council of the Blind.Arlington.VA.USA

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-20