ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการจัดสวัสดิการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มอำเภอบางสะพานน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

Main Article Content

เดชดนัย เลี่ยนแก้ว
จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการจัดสวัสดิการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มอำเภอบางสะพานน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสถานศึกษาในกลุ่มอำเภอบางสะพานน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 22 โรงเรียน จำนวน 277 คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในกลุ่มอำเภอบางสะพานน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 22 โรงเรียน ได้จำนวน 153 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีการเทียบตามตารางสำเร็จของ R. V. Krejcie & D. W. Morgan


            ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มอำเภอบางสะพานน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต่อการจัดสวัสดิการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ด้าน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา รองลงมา คือ ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และด้านมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการจัดสวัสดิการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มอำเภอบางสะพานน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำแนกตามอายุ เงินเดือน เพศและสถานภาพสมรส ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (2543). ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2547). รายงานการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2547 วันที่ 6 สิงหาคม 2547. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา.