พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในการส่งเสริมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริต ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

Main Article Content

ณรพร เรืองรอง
สมใจ สืบเสาะ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในการส่งเสริมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2) การบริหารงานของผู้บริหารในการส่งเสริมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารกับการบริหารงานในการส่งเสริมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 243 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านการบริหารงานของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของผู้บริหารในการส่งเสริมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรวิภา แก้วมงคล. (2556). ทรรศนะของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 4(2), 113-124.

ประภัสสร หลักหาญ. (2551). คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ไพบูลย์ สุขเจริญ. (2548). การศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วิทยานิพนธ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. (2559). คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Steer R. M. (1997). Organization Effectiveness : A Behavioral View. Santa Monica: Cliff Good Year Publishing.

Most read articles by the same author(s)