การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการจัดกลุ่มพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการให้บริการขนส่งพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาบางปู

Main Article Content

วรรณลักษณ์ อภินาวิน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยหลักและจัดกลุ่มพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการให้บริการขนส่งพัสดุ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาบางปู ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือพนักงานบริษัทขนส่งพัสดุ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาบางปู ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีความหลากหลายของผู้ทำงานและผู้อยู่อาศัย ทำให้มีการส่งสินค้าให้กับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในการศึกษาพฤติกรรมผู้ให้บริการได้ใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละของคำตอบ สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพการบริการซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้านได้ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธี Varimax เพื่อสกัดองค์ประกอบหลักที่มีค่า Eigenvalues มากกว่า 1 หลังจากนั้นนำองค์ประกอบหลักที่สกัดได้มาจัดกลุ่มโดยใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบ K-Means ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะมีความถี่ในการให้บริการขนส่งพัสดุในวันอังคารมากที่สุด และสินค้าที่จัดส่งเป็นสินค้าทุกชนิด ยกเว้นสัตว์และอาหารสด พนักงานขนส่งพัสดุมีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยและมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังพิจารณาถึงการมีความรู้เกี่ยวกับการบริการและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนรวมถึงความเสมอภาคในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย สำหรับองค์ประกอบหลักของการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุที่สกัดได้จะมี 2 ด้าน คือ ด้านความน่าเชื่อถือ (Eigenvalues = 1.150 และร้อยละความแปรปรวน = 19.173) และด้านคุณภาพการให้บริการ (Eigenvalues = .375 และร้อยละความแปรปรวน = 6.249) ส่วนการจัดกลุ่มผู้ให้บริการจากองค์ประกอบหลักที่สกัดได้สามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้บริการที่ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือ (ร้อยละ 13.00) และคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 48.00) ดังนั้นบริษัทขนส่งพัสดุจำเป็นต้องเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งที่น่าเชื่อถือ และคุณภาพการให้บริการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กชพรรณ สัลเลขนันท์. (2562). จับชีพจร e-Commerce ด้วย Google Search. ธนาคารแห่งประเทศไทย. FAQ Issue 160. สืบค้น 9 มกราคม 2564, จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_14Apr2020.aspx

กมลมาลย์ แจ้งล้อม และปุญญภพ ตันติปิฎก. (2563). Transport & Logistics 2020: อีไอซีวิเคราะห์ธุรกิจขนส่งพัสดุในปี 2020 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นจากแรงกดดันด้านราคา. สืบค้น 21 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/6563/fjvy8kfdv8/EIC_Industry-review_parcel_20200120.pdf

กฤษฎา เครือชาลี. (2563a). การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการจัดกลุ่มพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ บริษัทขนส่งพัสดุ เคอรี่ เอกซ์เพรส จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา. 9(1), 1-18.

กฤษฎา เครือชาลี. (2563b). การวิเคราะห์องค์์ประกอบหลักและการจำแนกการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงหลวงพระบาง. วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 4(3), 103-126.

ทิพวรรณ บัวอินทร. (2561). แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 7(2), 41-55.

ทิวา ดอนลาว, สมพร เฟื่องจันทร์, เพ็ญศรี ฉิรินัง และวิวัฒน์ กรมดิษฐ์. (2564). อนาคตแรงงานไทยภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ, 9(1), 35-44.

ธราภรณ์ เสือสุริย์. (2558). ปัจจัยที่อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ที่มีต่อความไว้วางใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าโรงแรมระดับห้าดาว. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2552). การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เบญชภา แจ้งเวชฉาย. (2559). คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ประสพชัย พสุนนท์ และกานติมา วิริยวุฒิไกร. (2554). ปัจจัยและพฤติกรรมการบูชาพระพิฆเนศของนักศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 3(6), 27-38.

ปรีชญา เอี่ยมวงศ์นที. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ และชาตยา นิลพลับ. (2562).คุณภาพการบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 308-316.

ภัทรา ภัทรมโน. (2558). การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ในจังหวัดชลบุรี. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ยุภารัตน์ เสกประเสริฐ, พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ และพรรณี พิมาพันธุ์ศรี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีและกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 5(2), 63-84.

วีรภัทร ธูปพนม. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์อีเบย์. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). ทฤษฏีการทดสอบแบบดั้งเดิม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม. (2552). ปัจจัยการประเมินคุณภาพการบริการ, Prod. World เพื่อการเพิ่มผลผลิต, 14(88), 40-43

Allen, R., & Santrock, J. W. (1993). Psychology: The Contexts of Behavior. USA: Wm. C. Brown Communication.

Boone, L. E. & Kurtz. D. L. (1998). Contemporary Marketing World. (9th ed.), Orlando, FL: The Dryden.

Ghobadian, A., Speller, S., & Jones. M. (1994). Service Quality: Concepts and Models. International Journal of Quality & Reliability Management, 11(9), 144-150.

Keller, K. L. (1998). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Prentice Hall, Upper Saddle River.

Kotler, P. (1999). Marketing management: An Asian perspective. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall.

Kumar, N. & Steenkamp, J. B. (2007). Private Label Strategy: How to Meet the Store Brand Challenge. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Lewis, M. & Parooj B. (1983). Organization Behavior. New York: Mc Graw Hill.

Solomon. (2002). Consumer Behavior. NJ: Prentice Hall.

Zeithaml, V. A., Berry, L. L. & Parasuraman, A. (1998). Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality. Journal of Marketing, 52(April), 35-48.