การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรแผนกธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย

Main Article Content

อัญชลีพร โสภณเจริญพงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรแผนกธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรแผนกธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารเอชเอสบีชี ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษารูปแบบ วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ประสิทธิผลต่อการทำงานของบุคลากรในแผนกธุรกรรมทางการเงินของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 27 คน จากนั้นนำข้อมูลมาจัด หมวดหมู่ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอในรูปการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)


ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์กรแผนกธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย มีลักษณะ วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบแข็งแกร่งโดยมีองค์ประกอบที่เป็นค่านิยมและความเชื่อที่สมาชิกมีร่วมกันในด้านความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย และหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบทางความคิด (Concepts) โดยมีระดับความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก (Strong Culture) และมีเครือข่ายวัฒนธรรมแบบฐานคติ (Assumption) โดยเป็นระดับความมีค่านิยมทางวัฒนธรรมองค์กรระดับจิตสำนึก ซึ่งสะท้อนให้เห็นการมีอิทธิพลทางความคิดต่อบุคลากรให้มีการสืบทอด การปฏิบัติตามอย่างไม่ตั้งข้อสงสัย มีลักษณะเป็นแบบแผนในการประพฤติและปฏิบัติของบุคลากรของธนาคารซึ่งเป็นผลรวมของความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและบรรทัดฐานที่บุคลากรของธนาคารร่วมกันกำหนดขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านพันธกิจของธนาคาร และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย 2) รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 6 ประการส่งผลให้แผนกธุรกรรมทางการเงิน มีวัฒนธรรม องค์กรที่เข้มแข็ง และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ยาก เนื่องจากการสืบทอดวัฒนธรรมที่ระดับเจตคติ หรือที่พื้นฐานจิตสำนึก เป็นการสืบทอดระดับทางความเชื่อ และค่านิยมที่บุคลากรได้รับการสืบทอดร่วมกัน และต่างยอมรับที่จะปฏิบัติตามอย่างไม่ตั้งข้อสงสัย อันเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย