การตลาดดิจิทัลและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ศูนย์จัดการขยะชุมชนผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาการตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน ศูนย์จัดการขยะชุมชน ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้วยการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และแบบสำรวจออนไลน์ ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงไส้เดือนในชุมชน จำนวน 10 ราย และผู้เข้าชมสื่อดิจิทัลและลูกค้าผลิตภัณฑ์ จำนวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis


ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 57 อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้มากที่สุดได้แก่ Facebook ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านตราผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีแนวโน้มไปสู่ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล พบว่า โดยภาพรวมเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.30 S.D.=0.16 ด้านการใช้สื่อดิจิทัลผ่าน Facebook ประเภทเนื้อหาที่นำเสนอและปฏิกริยาตอบกลับ พบว่ามีการ Engage 338 ครั้ง ประเภทคอนเทนต์บน Facebook มีการ Engage 322 ครั้ง ประเภทพาดหัว มีการ Engage 235 ครั้ง ด้านสื่อดิจิทัล Instagram มีการ Engage 119 ครั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย