ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

Main Article Content

ชาญวิชย์ อริยาวรนันต์

บทคัดย่อ

เรื่องฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน หรือมลพิษทางอากาศคงเป็นปัญหาเรื้อรัง และยากที่จะแก้ไขให้หมดไปจากประเทศไทย ตราบใดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีมาตรฐานใดๆ มาแก้ให้ตรงจุดตรงประเด็น ทั้งๆ ที่รู้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีผลทางตรงและทางอ้อม จากการศึกษาพบว่า บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการผลิตรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย ทีมีการตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาศึกษาและรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2506 เป็นต้นมา นอกจากนั้นยังมีการรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Report ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 โดยมีเนื้อหาหลักที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กรให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคม และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ด้วยการนำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักมาตรฐานสากล อีกทั้งยังรายงาน GRI Index Reference (Global Report Initiative) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการดำเนินงานขององค์กรในลักษณะ 3 มิติ คือ ทางด้านเศรษฐกิจ ผลผลิต และการบริการ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล โดยที่บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าปี ค.ศ. 2050 หรือ พ.ศ. 2593 ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็น “ศูนย์” และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อดังนี้ 1. การกำกับดูแลกิจการทีดี 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ในการการดำเนินธุรกิจสามารถนำแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย