แนวทางการพัฒนาครูที่จะไปสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี

Main Article Content

สรายุทธ วรเวก

บทคัดย่อ

ครูเป็นบุคคลสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องอาศัยครูเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนของชาติไปสู่เป้าหมายของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ชีวิตได้อย่างแท้จริง การที่จะพัฒนานักเรียนให้ได้ผลตามที่สังคมต้องการ ต้องพัฒนาครูที่จะไปพัฒนานักเรียนก่อน ครูจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่สำคัญและต้องดำเนินการให้ได้ผลสำเร็จ การศึกษาเพื่อพัฒนาครู เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี จะต้องเริ่มต้นที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมของครูเพื่อการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี จากนั้นสร้างนวัตกรรมการพัฒนา ซึ่งแนวทางการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมของครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีนั้น จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดแนวคิด/ทฤษฎี ที่ใช้เป็นกรอบของการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ โดยอาจยึดแนวของทฤษฎีเชิงระบบ และ/หรือ แนวคิดรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม ประมวลเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนของครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของตัวแปร 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์ กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะ และกลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ เมื่อกำหนดตัวแปรพฤติกรรมการสอนของครูและกลุ่มตัวแปรปัจจัยได้ครบ สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ประเภทการวิจัยหาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ ผลการวิจัยจะได้รูปแบบการอธิบายพฤติกรรมการสอนของครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ด้วยกลุ่มตัวแปรวิจัยเชิงสาเหตุ ซึ่งองค์ความรู้ส่วนนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางสร้างกิจกรรมหรือหลักสูตรการพัฒนา และ สร้างรูปแบบ หรือนำไปกำหนดแนวทางการพัฒนา นำไปทำการวิจัยต่อยอดในเชิงทดลองสร้างนวัตกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูต่อไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย