การพัฒนาบุคลากรของเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษธนบุรี ศึกษากรณี การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

Main Article Content

มนัสวิน ศิริเวช

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พรรณนาลักษณะของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษธนบุรีในปัจจุบัน (2) เสนอแนวทางในการพัฒนาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษธนบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังกัดเรือนจำพิเศษธนบุรี จำนวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


            ผลการวิจัย พบว่า (1) ลักษณะที่โดดเด่นของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษธนบุรีในปัจจุบัน ประกอบด้วย ด้านความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้ ด้านการยอมรับนับถือ หัวหน้างานมอบหมายงานที่วางไว้ และให้อิสระในการตัดสินใจ และด้านก้าวหน้าขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวบุคคลซึ่งหน่วยงานให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนาและฝึกอบรม และ (2) แนวทางในการพัฒนาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษธนบุรี ได้แก่ การวางตำแหน่งบุคลากรให้ตรงกับงานตามความรู้ความสามารถ ควรทำความเข้าใจกับบุคลากรเรื่องเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่ง ควรปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย