ประสิทธิผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียนอำเภอตามมาตรฐานอำเภอยิ้มของอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

Main Article Content

สุดารัตน์ บัวเนียม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียนอำเภอตามมาตรฐานอำเภอยิ้มของอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล ต่อประสิทธิผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียนอำเภอตามมาตรฐานอำเภอยิ้ม ดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากประชาชนผู้รับบริการ ของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มารับบริการ ที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าที และการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียนอำเภอตามมาตรฐานอำเภอยิ้ม ของอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักทะเบียนอำเภอตามมาตรฐานอำเภอยิ้มของอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of service effectiveness of officers in Amphoe Mueang, Amphoe Mueang, Phatthalung Province. 2) to study the factors that affect Effectiveness of services provided by officers in the district registration office. Conduct survey research; Data were collected using questionnaire. From the public. District of Phatthalung Phatthalung Province The sample was the people who received the service. The instrument used to collect data was the questionnaire. Analyze data using the program. For research in social sciences Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA.
The research found that
1. Effectiveness of services provided by officers in the district registration office according to district standard. Amphoe Mueang Phatthalung Phatthalung Province The overall score was at the highest level.
2. People with different sexes have opinions on the service effectiveness of the staff. In the District Registration Office of the district of Phatthalung. Phatthalung Province not different At the statistically significant level at 0.05, which is not in accordance with the assumptions set

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย