กรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยด้วยการประยุกต์ใช้ Skills Framework for the Information Age THE SKILLS FRAMEWORK OF ICT OPERATIONAL STAFF FOR THAI ICT PROFESSIONAL IN THAILAND APPLY BY SKILLS FRAMEWORK FOR THE I

Main Article Content

ณชญาภัส รอดประยูร
สุทธิศักดิ์ อินทวดี
ชมพู เนื่องจำนงค์

Abstract

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีสำหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย สร้างกรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรไอซีทีสำหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย และสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของประเทศไทยให้มีทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที
ในประเทศไทยให้สอดคล้องในแนวทางของ Skills Framework for the Information Age: SFIA ด้วยวิธีการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า

  1. ด้านข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีที 0 – 5 ปี มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ปฏิบัติงานในองค์การที่เป็นบริษัทของไทย มีจำนวนพนักงาน 101 – 300 คน และปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ
  2. ด้านโครงสร้างองค์การสำหรับสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 8 ตำแหน่งงาน คือ ซอฟต์แวร์ระบบ ผู้ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย สนับสนุนด้านแอพพลิเคชั่น การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล การจัดการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล สนับสนุนเครือข่าย และบริการและการจัดการแก้ไขปัญหา ซึ่งทั้ง 8 ตำแหน่งงานนี้ ประกอบไปด้วยทักษะทั่วไปในสายงาน และทักษะเฉพาะตำแหน่งงาน ซึ่งทักษะทั่วไปในสายงาน ประกอบไปด้วย 5 ทักษะ 1) ต้องปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบประจำวันได้ 2) หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 3) ใช้ความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4) มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน และ 5) มีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า
    ผู้จำหน่าย และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ทักษะเฉพาะตำแหน่งงานโดยรวมสำหรับหน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้ง ปรับปรุง ทดสอบ และให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ระบบ เป็นต้น โดยมีแตกต่างกันในลักษณะงานจะขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในตำแหน่งของงานนั้น ๆ

 

ABSTRACT

            The research has objectives, to study the skills framework of ICT operational staff for Thai ICT professional in Thailand, to create the skills framework of ICT operational staff for Thai ICT professional in Thailand, and to create a guideline of Thai ICT professional development. The skills framework guideline could assist to improve ICT skills support for Thai ICT professional that could be merged with Skills Framework for the Information Age (SFIA). In this research, the questionnaire was used to collect the data from ICT staffs who work in ICT industries in Thailand.

            The results were as follows

  1. For basic information that mostly ICT staffs were male, age between 31 - 35 years old, having bachelor degree, working experience in ICT support between 0 - 5 years, and having income on average more than 50,000 Baht, working in operational level of Thai companies where they had the number of employees between 101 - 300.
  2. For organizational structure of ICT support in Thailand, there are eight positions: system software, security administration, applications support, IT operations, database administration, storage management, network support, and help desk/IT support. There are also divided into two skills as a personal skill and a functional skill. For personal skill of Thai ICT support, the results illustrated that 1) job description and routine activities 2) new knowledge for development 3) applying knowledge and job 4) good relationship with workmates and 5) having good communication among workmates and stakeholders. For functional skill of Thai ICT support, the results found that eight positions had the major job functions for example installation function, implementation function, modification function, testing function, and providing suggestions to users. The difference functions depended on the characteristics of expertise in special tasks of each eight Thai ICT support positions.

Article Details

Section
Research Article