Return to Article Details กรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยด้วยการประยุกต์ใช้ Skills Framework for the Information Age THE SKILLS FRAMEWORK OF ICT OPERATIONAL STAFF FOR THAI ICT PROFESSIONAL IN THAILAND APPLY BY SKILLS FRAMEWORK FOR THE I Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy