FACTORS EFECTING ON QUALITY OF CLASSROOM ACTION RESEARCH ACCORDING TO PERCEPTION OF PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION

Main Article Content

อรสา จรูญธรรม (Orasa Charoontham)

Abstract

The purpose of this research was to study factors that affect the quality classroom action research according to perception of primary school administrator under the Office of the Basic Education Commission. The sample were 393 primary school administrators of the Office of the Basic Education Commission. The instruments used in this research was questionnaire with the reliability at 0.93. Data were analyzed by using descriptive statistic methods including frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The finding of this research was quality classroom action research were predicted by  the study indicated that policy, strategies and plans, evaluation and publication, Academic leaderships, and coaching and mentoring team building for research that could predict at 51.90 percent.

Article Details

Section
Research Article

References

Chaisak, M. (2001). phūbō̜rihān rōngrīan kap kān songsœ̄m hai khrū tham wičhai nai chan rīan [School administrators and teacher promoting in classroom research]. Department of Curriculum and Instruction Development Journal. 4(7), 54.

Chansurin, P. (1998). kānwičhai nai chan rīan thāng lư̄ak mai khō̜ng kān nithēt kānsō̜n phư̄a phatthanā khunnaphāp [Classroom action research, new options for supervision of teaching to improve quality]. Academic journal. 2(1), 5-16.

Chootap, T. et al. (1998). sarup rāingān kānprachum patibatkān kīeokap kānwičhai thāngkān sưksā khrang thī hā rư̄ang kānnam phon wičhai pai chai nai kānčhatkān sưksā [Summary of the 5th report on educational research on the use of research results in educational management]. Journal of Education Research. 18(2), 85-106.

Department of Curriculum and Instruction Development. (2001). kānwičhai læ phatthanākara būan kānčhatkān sưksākhan phư̄nthān nai rōngrīan sangkat krom sāman sưksā [Research and development of education process in basic education, department of general education]. Bangkok: kositpress.

Klincharoen, D. (2002). patčhai thī song phon tō̜ prasitthiphon kānčhatkān sưksā khō̜ng rōngrīan ʻāchīwasưksā ʻēkkachon [Factors Affecting the Effectiveness of Educational Management in Private Vocational Schools]. Doctoral dissertation in Vocational Education Administration King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

Ministry of Education. (2000). konlawithī kānčhatkān rīan kānsō̜n thī sō̜tkhlō̜ng kap withī rīan [Teaching and learning strategies consistent with the learning method]. Bangkok: Department of Curriculum and Instruction Development Ministry of Education

Office of the Basic Education Commission. (2007). nǣothāng kārok ra čhā yaʻam nā čhop ri hān læ kānčhatkān sưksā hai khana kammakān samnakngān khēt phư̄nthī kānsưksā læ sathān sưksā tām kot krasūng kamnot lakkēn læ withīkān kračhāi ʻamnūai kānbō̜rihān læ kānčhatkān sưksā Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihāsip [Administrative decentralization and educational management for school district board, office of education and educational institutions according to the rules the ministry establishes the criteria and Administrative decentralization and educational management B.E. 2007]. Bangkok: The agricultural co-operative federation of Thailand.

Office of the Basic Education Commission. (2008). nǣothāng kānnam māttrathān kānsưksā naphư̄n thān sū kān patibat [Guidelines for the implementation of basic education standards into practice]. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand.

Office of the National Education Commission. (1994). nǣothāng kānphatthanā laksūt thō̜ngthin dōi phūmpanyā chāobān nai rōngrīan sangkat samnakngān khana kammakān kān prathom sưksā hǣng chāt [Guidelines development of local curriculum by popular wisdom in schools under Office of the National Primary Education]. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao.

Paje, S. (2000). phūbō̜rihān kap kānsāng khunnaphāp rōngrīan sū khwāmpen lœ̄t [Administrator and education quality toward excellence]. Retrieved from http://graduate.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/edu0107-04-แนวทางประกัน1.pdf.

Parker, G. M. (1990). Team Players and Team Work: The New Competitive Business Strategy. San Francisco, Calif: Jossey – Bass.

Phonok, K. (1999). nǣothāng kānphatthanā kānbō̜rihān ngān wichākān khō̜ng phūbō̜rihān rōngrīan khayāi ʻōkāt thāng wichākān sangkat samnakngān kān prathom sưksā čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā [Guidelines development academic affairs administration of education opportunity extended schools administrators under the office of Nakhon Ratchasima primary educational service]. Master’s thesis. Faculty of Education, Kasetsart University.

Sanguannam, J. (2002). thritsadī læ nǣo patibat nai kānbō̜rihān sathān sưksā [Theory and practice in educational institution]. Bangkok: Bookpoint.
Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand. (2007). kotmāi kīeokap kānprakō̜p wichāchīp thāngkān sưksā lem 2 [Professional education in laws, Volume 2]. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao.

Sutthichatwan, S. (2014). rūpbǣp kānphatthanā khunnaphāp ngānwičhai nai chan rīan [Development the quality of classroom action research model]. Doctoral dissertation. Vaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.

Thosuwonchinda, V. (1992). khwāmlap ʻongkha kān : phrưttikam ʻongkha kān samai mai [Organization secrets "Modern organizational behaviors"]. 2nd ed. Bangkok: Delight.

Ungsakun, B. (1994). botbāt khō̜ng phūbō̜rihān rōngrīan matthayommasưksā thī mī tō̜ kān songsœ̄m kānwičhai nai rōngrīan sangkat krom sāman sưksā khēt kānsưksā sipsō̜ng [The role of secondary school administrators to promote school research of Department of General Education, educational region twelve]. Master’s thesis. Srinakharinwirot University.

Wongwanich, S. (2000). nǣokhit læ lakkān wičhai nai chan rīan [Concepts and principles of classroom action research]. In P. Dachakut, L. Phukiat & S. Suwankhetnikhom (Ed.), pramūan botkhwām nawattakam phư̄a kān rīanrū samrap khrū yuk patirūp kānsưksā [Compose innovative learning articles for teachers of the educational reform era] (pp. 156-194). Bangkok: Faculty of Education, Chulalongkorn University.