FACTORS AFFECTING ON ENVIRONMENTAL CONSERVATION BEHAVIORS OF UPPER PRIMARY STUDENTS

Main Article Content

นิติกร อ่อนโยน (Nitikorn Onyon)

Abstract

This study was a survey research. The purpose this research were to study the factors effect on environmental conservation behaviors of upper primary students and to construct predictive equation on environmental conservation behaviors of upper primary students. The samples were 154 prathomsuksa four, five, and six students in Pathum Thani educational service area office; area one and two. The research instruments consisted of future-orientation and self-control questionnaire, locus of control questionnaire, friend modelling questionnaire, environmental attitude questionnaire, and environmental conservation behaviors questionnaire with reliability at 0.86, 0.88, 0.90, 0.83 and 0.86, respectively and also had a discriminant index at 0.21-0.78,  0.21-0.83, 0.46-0.75, 0.22-0.67 และ 0.25-0.75, respectively. The collected data were analyzed by using mean score, standard deviation, correlation and multiple regression. The research result from multiple regression analysis found that environmental attitude, locus of control, and future-orientation and self-control were able to predict environmental conservation behaviors at 34.6 percent and at .01 level of significance. Environmental attitude (β=.312) was able to predict environmental conservation behaviors the most. The second predictor was future-orientation and self-control (β=.200). The third predictor was locus of control (β=.197).

Article Details

Section
Research Article
Author Biography

นิติกร อ่อนโยน (Nitikorn Onyon), อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

References

Bhanthumnavin, D. (1994). thritsadī tonmai čhariyatham kānwičhai læ phatthanā bukkhon [Theory of Ethical Tree, research and human development]. 1st. Bangkok: Chulalongkorn Printing House.

Bhanthumnavin, D. (2000). thritsadī tonmai čhariyatham kānwičhai læ phatthanā bukkhon [Theory of Ethical Tree, research and human development]. 3rd. Bangkok: Chulalongkorn Printing House.

Chancharoen, C. (2012). patčhai thāng čhit sangkhom thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam čhit sāthārana khō̜ng nakrīan radap chan matthayommasưksā tō̜n ton ʻamphœ̄ mư̄ang lop burī čhangwat lop burī [Psycho-Social Factors Related to
Public Mind Behaviors of Students in Muang Lopburi District, Lopburi Province]. Master’s thesis of Science Degree in Applied Behavioral Science Research, Srinakharinwirot University.

Chutai, P. (2002). čhittawitthayā kān rīan kānsō̜n [Instructional Psychology]. Bangkok: Sermsin Prepress System.
Department of Environmental Quality Promotion. (2015). khon rao tatsinčhai phư̄a singwǣtlō̜m...dai yāngrai [How Do We Make a Decision for Environment]. Bangkok: S.Paiboon Printing.

Environmental Office of 6st Region. (2016). rāingān sathānakān khunnaphāp singwǣtlō̜m pī sō̜ngphanhārō̜ihāsipkāo [Situation Report of Environmental Quality, Year 2016]. Retrieved from https://reo06.mnre.go.th/newweb/images/file/report2560/situation2559.pdf

Gaiwun, Y. (2013). kān wikhro̜ sathiti lāi tūaprǣ samrap ngānwičhai [Multivariate Statistical Analysis for Research]. Bangkok: Chulalongkorn Press.

Hair, J. F. et al. (2010). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Pearson.

Hungerford, H. R. & Volk, T. L. (1990). Changing Learner Behavior through Environmental Education. Retrieved from https://www.cbtrust.org/atf/cf/%7BEB2A714E-8219-45E8-8C3D-50EBE1847CB8%7D/Changing%20learner%20behavior%20-%20H%20and%20V.pdf

Kajornsilp, B. (2012). kānchai prōkrǣm HLM nai kān wikhro̜ phahu radap læ kān tīkhwām phon thī dai [Using HLM Program in Multi-level Analysis and Interpretation]. Bangkok: PS.PRINT Printing House.

Kananan, J. (2012). patčhai thāng čhit sangkhom thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam kān prayat phalangngān faifā naithī tham ngān khō̜ng khārātchakān phonlarư̄an krasūang sưksāthikān Psycho-Social Factors Related on the Electrical Energy Saving Behaviors of Civil Servants in Offices of the Ministry of Education, Thailand. Master’s thesis of Science Degree in Applied Behavioral Science Research, Srinakharinwirot University.

Khemthong, W. (2012). patčhai thāng čhit læ sathānakān thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam sīasala khō̜ng nakrīan radap matthayommasưksā tō̜n plāi ʻāphœ̄ phutthamonthon čhangwat Nakhō̜n Pathom [Psychological and Situational Factors Related to Altruistic Behavior of Students in Phutthamonthon District, Nakorn Pathom Province]. Master’s thesis of Science Degree in Applied Behavioral Science Research, Srinakharinwirot University.

Mekuamdee, K. (2004). sưksā patčhai thāng čhit sangkhom thī kīeokhō̜ng kap kānmī čhit sāthārana khō̜ng khārātchakān tamrūat [Psychological Factors Related to Public Mind Behavior of the Police Officer]. Master’s thesis in Science Degree in Applied Behavioral Science Research, Srinakharinwirot University.

NAAEE. (2011). Developing a Framework for Assessing Environmental Literacy. Washington, DC: North American Association for Environmental Education. Retrieved from https://www.naaee.net/sites/default/files/framework/DevFramewkAssessEnvLitOnlineEd.pdf

Ojedokun, O. (2011). Attitude towards Littering as a Mediator of the Relationship between Personality Attributes and Responsible Environmental Behavior. Waste Management. 31(12), 2601-2611.

Panyaroen, W. (2009). khwām chư̄a ʻamnāt phāinai - phāinō̜k ton dān sukkhaphāp kap phrưttikam kāndūlǣ sukkhaphāp khō̜ng phū sūngʻāyu chāo thai lư̄ nai khēt ʻamphœ̄ chīang kham čhangwat Phayao [Health Internal-External Locus of Control and Health-Care Behavior of the Thailue Elderly at Chaingkhum District]. Master’s thematic paper of Science Degree in Development Psychology, Srinakharinwirot University.

Pathum Thani Statistic Office. (2016). rāingān wikhro̜ sathānakān čhangwat Pathum Thānī [Situational analysis Report of Pathumthani Province]. Pathumthani: National Statistic Office

Rungruangkuuawanit, S. (2015). patčhai thāng čhit sangkhom thī kīeokhō̜ng kap phrưttikam rak kān ʻān læ khwāmkhit sāngsan khō̜ng nakrīan radap chan matthayommasưksā tō̜n plāI [Psychosocial Factors Related Behaviors and Creative Thinking of Secondary School Students]. Master’s thesis of Science Degree in Applied Behavioral Science Research, Srinakharinwirot University.

Suwannatut, J. (1974). khwām chư̄a kīeokap kān ʻoprom līangdū dek nai ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n chut wichā phatthanākān dek læ kānlīangdū [Belief about Child Care in Course Child’s Development and Care]. Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University.

Tiraganun, S. (2012). kān wikhro̜ tūaprǣ phahu nai ngānwičhai thāng sangkhommasāt [Multivariate Analysis in Social Research]. Bangkok: Chulalongkorn Printing House.

Solomon, S. & Oberlander. M. I. (1974). Locus of Control in the Classroom. In Psychological Concepts in the classroom. Richard, H.C.; & Kinnard, W. pp.119-150. New York: Harper and Row Publishers.

UNEP. (2013). UNEP Year Book: Emerging Issue in Our Global Environment 2013. Nairobi: A United Nations Publications. Retrieved from https://www.unep.org/yearbook/2013