แบบแผนการสื่อสารเชิงบูรณาการในยุคดิจิทัลของแบรนด์กาแฟไทย

Main Article Content

อุษา ศิลป์เรืองวิไล

บทคัดย่อ

          วิจัยนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยศึกษาแบบแผนการสื่อสารที่โพสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของแบรนด์กาแฟไทย เพื่อนำเสนอแบบแผนการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลของแบรนด์กาแฟไทยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์กาแฟไทย บนพื้นฐานกรอบแนวคิด (1) การสื่อสารการตลาด (2) แนวคิดการตลาดดิจิทัลของ Dave Chaffey and Fiona Ellis-Chadwick (2019 : 152) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนการสื่อสารเชิงบูรณาการในยุคดิจิทัลของแบรนด์กาแฟไทย บนพื้นฐานความน่าสนใจในธุรกิจกาแฟเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ ข้อได้เปรียบในการศึกษานี้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะขยายธุรกิจจากตลาดอื่นในอนาคต
          การศึกษาพบว่าเนื้อหาบนช่องทางการสื่อสารออนไลน์อย่างเป็นทางการของแบรนด์กาแฟไทยที่สามารถกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค คือ วิดีโอคลิป (50 โพสต์) มากที่สุด รองลงมา คือ ภาพสินค้า (34 โพสต์) การโปรโมทหน้าร้าน (21 โพสต์) การใช้ผู้ทรงอิทธิพล (13 โพสต์) การส่งเสริมการขาย (7 โพสต์) การร่วมสร้างสรรค์สังคม (2 โพสต์) และการจ้างงาน (1 โพสต์) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรุงเทพธุรกิจ. (2564). เจาะงบ ‘โฆษณาดิจิทัล’ ปี 64 ‘แบรนด์-สินค้า’ จะเทเงินไปสื่อไหน. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565. แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/958355)

ไทยรัฐออนไลน์. (2564). เคาะราคาสูงสุดกิโลละ 2 หมื่นบาท เกษตรกร น่าน-ชุมพร รับ “สุดยอดกาแฟไทย”. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565. แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/ economics/2178120

โพสต์ทูเดย์. (2564). ทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory ตอนที่ 2: Thailand Mission to Transform. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565. แหล่งที่มา: https://www.posttoday.com/life/work-life-balance/664215

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า EXAC: EXIM Excellence Academy. (2563). กาแฟไทย อนาคตที่ไปได้อีกไกล. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565. แหล่งที่มา: https://exac.exim.go.th/detail/ 20200323125039/20200701142818

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2565). (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565. แหล่งที่มา: https://www.nesdc.go.th/ download/document/Yearend/2021/plan13.pdf

เสรี วงษ์มณฑา และชุษณะ เตชคณา. (2560). การตลาด 4.0 ในบริบทประเทศไทย 4.0. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ. 8 (15), 1-16.

Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, implementation and practice (7th ed), London: Pearson Education.

Dodson, I. (2016). The Art of Digital Marketing: The Definitive Guide to Creating Strategic, Targeted, and Measurable Online Campaigns. Newyork: Wiley.

FIERCEBOOK. (2564). รวม 6 แบรนด์กาแฟไทยแท้ แซ่บระดับโลก. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565. แหล่งที่มา: https://www.fiercebook.com/articles/7966

Kapook Hilight. (2564). สายกาแฟห้ามพลาด มาดูกาแฟไทยคุณภาพระดับโลก ธุรกิจกาแฟที่ต้องจับตามอง. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565. แหล่งที่มา: https://www.springnews. co.th/program/810888