การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

กฤษธรา ยองใย
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 346 คน ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี จากจำนวน 51 โรงเรียน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis : PCA) หมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)
          ผลการวิจัยพบว่า
          องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2) ภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการ 3) บรรยากาศการบริหารงานวิชาการ 4) ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 และ 5) การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กมล ภู่ประเสริฐ. (2554). การบริหารวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ก.พล 1996.

กัญญา เพ็ชรนอก. (2558). การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2. วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร. 10 (1), 30 - 44.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545- 2553). กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของคุรุสภา.

ฐนพร จันทร์มั่น และคณะ. (2564). ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของงผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารสิรินทรปริทรรศน์. 22 (2), 205 - 218.

ฐานิตา อ่วมฉิม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา

ใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. วารสารฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 3 (3), 272 - 284.

ทินกร คลังจินดา และ วัลลภา อารีรัตน์. (2558). บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5. วารสารศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 38 (2), 138 – 147.

ดาวไสว ขุนทอง จุมพจน์ วนิชกุล และพงษ์ศักด์ รวมชมรัตน์. (2564). พัฒนารูแบบการบริหารงานวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. 7 (2), 448 – 463.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

ลัดดาวัลย์ สะอิ้งทอง และวัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง. (2564). แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 7 (2), 73 – 86.

ภิรดี วัชรสินธุ์ และคณะ. (2555). ผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2554-2558). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วิจารณ์ พานิช. (2564). วิถีการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2565. แหล่งที่มา: https://www.scbfoundation.com

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่21. กรุงเทพมหานคร: หจก.ทิพยวิสุทธิ.

วิรัญชนา ประชากุล และธีรภัทร กุโลภาส (2564). ศึกษาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของครูในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา. 16 (2), 1005 - 4491.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1. (2558). รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา. นนทบุรี : คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566-2570. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.

อรชร วรรณสอน. (2563). อนาคตดภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดเทศบาล ทักษะผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21. สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร.

องอาจ จูมสีมา และภานุมาศ จินารัตน์. (2562). ภาวะผู้นำและการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพครูโรงเรียนมัธยม ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 16 (1), 495 – 500.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30 (3), 610.

Litwin GH, Stringer RA. (1968). Motivation and Organization climate. Boston: Division of Harvard University Graduate School of Business Administration.