Journal of Roi Kaensarn Academi เป็นวารสารวิชาการ ราย 1 เดือน (ปีละ 12 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม, ฉบับที่ กุมภาพันธ์, ฉบับที่ 3 มีนาคม, ฉบับที่ 4 เมษายน, ฉบับที่ 5 พฤษภาคม, ฉบับที่ 6 มิถุนายน, ฉบับที่ 7 กรกฎาคม, ฉบับที่ 8 สิงหาคม, ฉบับที่ 9 กันยายน, ฉบับที่ 10 ตุลาคม, ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน, และฉบับที่ 12ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ด้านศาสนา ปรัชญา นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิชาการอื่นๆ

              บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  3 ท่าน พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ Journal of Roi Kaensarn Academi  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการ Journal of Roi Kaensarn Academi ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

2024-06-07

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการแล้ว

ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี "511-434902-9" และแนบไฟล์หลักฐานมาที่ ไลน์ @733vlwgl

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

 

ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (2024): พฤษภาคม 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-05-30

Full Issue

บรรณาธิการ

การสำรวจและศึกษาโครงสร้างค่าบริการและระดับรายได้ของช่องรายการโทรทัศน์ บนโครงข่ายภาคพื้นดินในประเทศไทย

มานิต สาธิตสมิตพงษ์, วศินี หนุนภักดี, อัจฉราพรรณ โพธิชัย, ฐิติพร คุณกรสิริ

181-195

ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน บ้านหนองบัว ตำบลบ้าแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

พิพิธธนวดี สมคะเณย์, วาสนา ชาธิพา, กมลพัฒน์ ไชยสงคราม, วิจิตร ศิริกิจ, ประยูร แสงใส

196-208

การส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมันรูปแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วทัญญู สุขประวิทย์, นารีรัตน์ สีระสาร , บําเพ็ญ เขียวหวาน

248-263

การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความรอบรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับประชาชน จังหวัดนครนายก

อาภัสรี บัวประดิษฐ์, ดรรชนี มะลิงาม, วรรณิภา กิตติธเนศวร, ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

312-324

วิวัฒนาการลังกาสิบโหฉบับต่างๆในมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน

Haihua Zhao, บุญเหลือ ใจมโน, ขนิษฐา ใจมโน , เจือง ธิ หั่ง

442-456

ประสิทธิภาพผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ กระเป๋าเดลิเวอรี่ร้อนหนาว

ณรัญญา พิพัฒนานนท์, นภัสกร คีรีรักษ์, ศิริวิภา ไตรณรงค์, สมาภรณ์ นวลสุทธิ์, สุจินดา พรหมขำ

457-474

The Analysis of Zhang Zhao’s Piano Works

Yanying Cen, Jarernchai Chonpairot

575-594

การศึกษาคำคมในรายการผู้หญิงทำมาหากิน

สมิทธ์ชาต์ พุมมา, จริญญา ธรรมโชโต, สืบพงศ์ ธรรมชาติ , ไพบูลย์ ดวงจันทร์

716-734

ดูทุกฉบับ