Journal of Roi Kaensarn Academi เป็นวารสารวิชาการ ราย 1 เดือน (ปีละ 12 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม, ฉบับที่ กุมภาพันธ์, ฉบับที่ 3 มีนาคม, ฉบับที่ 4 เมษายน, ฉบับที่ 5 พฤษภาคม, ฉบับที่ 6 มิถุนายน, ฉบับที่ 7 กรกฎาคม, ฉบับที่ 8 สิงหาคม, ฉบับที่ 9 กันยายน, ฉบับที่ 10 ตุลาคม, ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน, และฉบับที่ 12ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ด้านศาสนา ปรัชญา นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิชาการอื่นๆ

              บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ Journal of Roi Kaensarn Academi  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการ Journal of Roi Kaensarn Academi ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (2021): พฤศจิกายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-11-30

Full Issue

บรรณาธิการ

การผลิตมะละกอแกะสลักแช่อิ่ม

ภพณภัทร ทองแย้ม , พรดารา เขตต์ทองคำ

42-51

ชีววิถี : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วรรณภา คุ้ยแคะ, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

273-287

แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

กุลวดี กุลสุนทร, เกศรินทร์ วิงพัฒน์, โชติ บดีรัฐ

288-302

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ศุภวิชญ์ มีศิริพันธุ์, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

317-331

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน

กฤษณะ เนียมหอม, กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

350-363

การบริหารจัดการวัดต่อสถานการณ์โควิด 19

พระพิพิธพัชโรดม , มะลิ ทิพพ์ประจง

364-369

การบูรณาการหลักสัปปุริสธรรมในการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา

พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต (ยาวิชัย), พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, วรกฤต เถื่อนช้าง

385-398

การบันทึกกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นภายใต้ TFRS พ.ศ. 2563

สุชาติ เหล่าปรีดา, สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

399-416

ดูเล่มทุกฉบับ