Journal of Roi Kaensarn Academi เป็นวารสารวิชาการ ราย 1 เดือน (ปีละ 12 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม, ฉบับที่ กุมภาพันธ์, ฉบับที่ 3 มีนาคม, ฉบับที่ 4 เมษายน, ฉบับที่ 5 พฤษภาคม, ฉบับที่ 6 มิถุนายน, ฉบับที่ 7 กรกฎาคม, ฉบับที่ 8 สิงหาคม, ฉบับที่ 9 กันยายน, ฉบับที่ 10 ตุลาคม, ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน, และฉบับที่ 12ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ด้านศาสนา ปรัชญา นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิชาการอื่นๆ

              บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ Journal of Roi Kaensarn Academi  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการ Journal of Roi Kaensarn Academi ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 (2022): กันยายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-30

Full Issue

บรรณาธิการ

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกองเทคนิค กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี

พัฒน์ภูมิ ภู่วัฒนวนิชย์, วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง , มยุรี รัตนเสริมพงศ์

15-32

A corpus-based analysis of English synonyms : acquire and obtain

Sita Sittironnarit, Kongkiat Khunasathitchai, Krishna Kosashunhanan , Soranut Kumdee

242-252

การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการนำนโยบายป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ไปปฏิบัติ

สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์, ดำรงค์ ทองศรี, สุกัลยา ประจิตร , กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

510-522

ดูทุกฉบับ