Journal of Roi Kaensarn Academi เป็นวารสารวิชาการ ราย 1 เดือน (ปีละ 12 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม, ฉบับที่ กุมภาพันธ์, ฉบับที่ 3 มีนาคม, ฉบับที่ 4 เมษายน, ฉบับที่ 5 พฤษภาคม, ฉบับที่ 6 มิถุนายน, ฉบับที่ 7 กรกฎาคม, ฉบับที่ 8 สิงหาคม, ฉบับที่ 9 กันยายน, ฉบับที่ 10 ตุลาคม, ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน, และฉบับที่ 12ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ด้านศาสนา ปรัชญา นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิชาการอื่นๆ

              บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ Journal of Roi Kaensarn Academi  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการ Journal of Roi Kaensarn Academi ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 (2022): พฤศจิกายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-11-30

Full Issue

บรรณาธิการ

แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพลอง

เกษมสันต์ ยะตินันท์, พิมผกา ธรรมสิทธิ์ , ชัชภูมิ สีชมพู

129-144

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการสร้างแรงบันดาลใจในยุคดิจิทัลของครู

พนิดา พิมพ์จันทร์, หยกแก้ว กมลวรเดช, สุกัญญา รุจิเมธาภาส

189-204

แนวทางการนิเทศภายในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ของโรงเรียนมัธยม จังหวัดอุตรดิตถ์

วราภรณ์ ต๊ะอุป, พิมผกา ธรรมสิทธิ์ , วจี ปัญญาใส ปัญญาใส

255-272

ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย

สมนึก เตชมหามงคล, ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย์ , เกียรติชัย วีระญาณนนท์

434-451

การวิจัยแบบผสานวิธี

สาคร มหาหิงค์, เกรียงไกร ธุระพันธ์

559-576

การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะนักสื่อสารชุมชนเล่าเรื่องขนมลาโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กรกฎ จำเนียร, เมธาวี จำเนียร, ทองพูล มุขรักษ์, ศศิพัชร บุญขวัญ, ปัญจพร เกื้อนุ้ย, ปาริฉัตร ศรีหะรัญ , ธัชชา สามพิมพ์

577-590

ดูทุกฉบับ