Journal of Roi Kaensarn Academi เป็นวารสารวิชาการ ราย 1 เดือน (ปีละ 12 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม, ฉบับที่ กุมภาพันธ์, ฉบับที่ 3 มีนาคม, ฉบับที่ 4 เมษายน, ฉบับที่ 5 พฤษภาคม, ฉบับที่ 6 มิถุนายน, ฉบับที่ 7 กรกฎาคม, ฉบับที่ 8 สิงหาคม, ฉบับที่ 9 กันยายน, ฉบับที่ 10 ตุลาคม, ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน, และฉบับที่ 12ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ด้านศาสนา ปรัชญา นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิชาการอื่นๆ

              บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  3 ท่าน พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

              ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ Journal of Roi Kaensarn Academi  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการ Journal of Roi Kaensarn Academi ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 (2023): พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-11-30

Full Issue

บรรณาธิการ

The Development of Life Values Integrated Curriculum to Enhance Mental Health for Freshmen Students

Xie Peihao, Wichian Intarasompun, Wirot Watananimitgul , Areewan Iamsa-ard

131-146

The Preserving of Morin khuur at Home of Morin khuur in China

Lu Pinxi, Panya Roongruang , Wattana Srisombut

147-155

การตีความและการสื่อความหมายในบทเพลงไทย

อรอนงค์ อิงชำนิ, สุรศักดิ์ จำนงค์สาร , มานพ วิสุทธิแพทย์

363-380

The Development of Blended Teaching model Based on Deep Learning Theory to Enhance college students' critical thinking

Guo Zhonghua, Wichian Intarasompun, Wirot Watananimitgul , Areewan Iamsa-ard

381-394

ภูมิทัศน์การบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาเยี่ยมเยือนโฮมสเตย์ไทยซ้ำ

ทัศนีย์ สวนฉิมพลี, ชุติมา เรืองอุตมานันท์, คมกริช วงศ์แข

483-497

Model of Extension and Development for Export Pomelo Production

Thanittha Samran, Jinda Khlibtong, Chalermsak Toomhirun , Somyot Thungwa

570-585

การพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศักดิ์ อินทฤๅกูร สวัสดิ์วงศ์ชัย, พรเทพ เสถียรนพเก้า , วัลนิกา ฉลากบาง

696-710

Study on Sports Protection in Guangxi

Hongtao Tian , Gaoshan Du

711-723

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

จักรกฤษณ์ โพดาพล, พระมหาจักรพล สิริธโร, พิมพ์อร สดเอี่ยม, บุญช่วย ศิริเกษ, ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ , กรรณิกา ไวโสภา

753-766

กลองในพระพุทธศาสนาเถรวาท

พระศักดิ์สกล สกฺกมหิทฺธิมลาวิโก (ผลสนอง) , พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต, พระครูสุธีคัมภีรญาณ , เพลิงสุริยเทพ รามางกูร ณ โคตะปุระ

775-780

Innovation for the Development of Police Station Management in Thailand

Koravic Jaruprat, Amnuay Saengnoree , Thapong Teerawatananond

798-806

ดูทุกฉบับ