ปัจจัยที่มีผลต่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย

ผู้แต่ง

  • สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ         1) ศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย และ 2) ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตรายการละครโทรทัศน์ไทย โดยการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจงรวมจำนวน 20 คน

          ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย ได้แก่        นโยบายของผู้ผลิตละครโทรทัศน์ บุคลากร งบประมาณ และการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย ได้แก่ นโยบายและมาตรการของภาครัฐ ภาพรวมของตลาดในอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ไทย กลุ่มเป้าหมายของละครโทรทัศน์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

 

คำสำคัญ         ปัจจัยภายใน    ปัจจัยภายนอก    การสร้างสรรค์    ละครโทรทัศน์ไทย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-25