การสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ผู้แต่ง

  • เมธาวิน สารายาน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

คำสำคัญ:

สื่อวีดีทัศน์ การท่องเที่ยวชุมชน บ้านในดง

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาด้านเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในดง 2) เพื่อสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ที่ใช้ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาด้านเนื้อหาและวิเคราะห์การนำเสนอจากสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 1 ตอน สำหรับองค์ประกอบที่น่าสนใจนำไปประยุกต์ใช้ในสื่อวีดีทัศน์ที่ใช้ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในดง วิเคราะห์ในข้อมูลเชิงพรรณนาจากหัวข้อที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์

ผลการศึกษาพบว่าการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในดง จำนวน 1 ตอนเนื้อหาต้องมีการนำเสนอที่หลากหลายน่าสนใจครอบคลุมในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการเกษตรปลอดภัยหรืออินทรีย์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของชุมชน ความยาวในการนำเสนอของวีดิทัศน์ไม่เกิน 5 นาที หัวใจสำคัญในการสร้างความสนใจของวีดิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนอกจากมีเนื้อหาของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆที่ครบถ้วนแล้วยังต้องเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆของนักท่องเที่ยวและใช้การสื่อสารที่ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจและการจดจำซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม การนำเสนอมีการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องของผู้ดำเนินรายการ การสัมภาษณ์สลับกับบทบรรยายและใช้เสียงดนตรีประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ สำหรับขั้นตอนการผลิตผู้วิจัยใช้อุปกรณ์สำหรับการผลิตอย่างมืออาชีพ มีการตัดต่อและลำดับภาพด้วยโปรแกรมตัดต่อเป็นขั้นตอนการนำภาพและเสียงมารวมกัน จากนั้นผู้วิจัยได้นำสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในดงที่ผลิตขึ้นไปทดสอบใช้จริงโดยมีขั้นตอนกระบวนการผลิต 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนการเตรียมการ (Planning) 2)ขั้นการผลิต (Production)3)ขั้นหลังการผลิต (Post-Prodution)และ 4)ขั้นการทดสอบและประเมินผลผล (Post-test and Evaluation)การประเมินผลพบว่ากลุ่มผู้รับสื่อที่เป็นนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและความเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอ และเมื่อนำเสนอสื่อวิดิทัศน์ไปเผยแพร่ทำให้ชุมชนบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่รู้จักและเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สามารถจำหน่ายสินค้าของชุมชนได้อีกด้วย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-24