คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าว ในรายการประเภทเล่าข่าวทางสถานีโทรทัศน์

ผู้แต่ง

  • ธวัลรัตน์ ศรีจันทร์กาศ
  • ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
  • สันทัด ทองรินทร์

คำสำคัญ:

บุคลิกภาพ, ทักษะการสื่อสาร, ปัจจัยเสริม, ความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าว(2) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะด้านทักษะการสื่อสารที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าว(3) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าวในรายการประเภทเล่าข่าว และ (4) เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะที่น่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าวในรายการประเภทเล่าข่าวทางโทรทัศน์

                  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 400คน สุ่มเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

                  ผลการวิจัยพบว่า (1)กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้ประกาศข่าวในรายการประเภทเล่าข่าวทางโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในข่าวที่นำเสนอในระดับมาก
(2)กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะด้านทักษะการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในรายการ
ประเภทเล่าข่าวทางโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในข่าวที่นำเสนอในระดับมาก (3)กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าวรายการประเภทเล่าข่าวทางโทรทัศน์ระดับมาก และ (4) ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าวในรายการประเภทเล่าข่าวทางโทรทัศน์ ด้านบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีอายุระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าวด้านทักษะการสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-09