การเปิดรับและความต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบ รายการข่าววิทยุกระจายเสียงของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ผู้แต่ง

  • วีรยุทธ น้อยพรหม
  • ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
  • สันทัด ทองรินทร์

คำสำคัญ:

การเปิดรับ, ความต้องการด้านเนื้อหา, รูปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสียง

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การเปิดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสียง (2) ความต้องการด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการข่าววิทยุกระจายเสียง (3) เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสียง และ (4) เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับความต้องการด้านเนื้อหา รูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียงของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

              การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 400 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัย คือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

              ผลการวิจัย พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสียงจากหอกระจายข่าว โดยฟัง 3-4 วัน/สัปดาห์ ประเภทข่าวที่ฟังส่วนใหญ่ คือ ข่าวท้องถิ่น และรับฟังในช่วงเช้าเวลา 06.00 – 09.00 น. (2) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการด้านเนื้อหาข่าวในด้านคุณภาพของข่าวมากที่สุด โดยข่าวจะต้องมีแหล่งที่มาชัดเจน ทันเหตุการณ์ ส่วนประเภทข่าวที่มีความต้องการรับฟังมากที่สุดคือข่าวท้องถิ่นที่นำเสนอโดยวิธีการเล่าข่าวในช่วงเวลา 06.00 – 09.00 น. ความยาว 30 นาทีมากที่สุด และผู้ดำเนินรายการต้องมีความสามารถในการอ่านข่าวให้เข้าใจง่าย (3) ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการเปิดรับฟังรายการข่าววิทยุกระจายเสียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (4) ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีอายุและระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความต้องการด้านความยาวของเวลาการนำเสนอข่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-09